Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka sustava za masenu kromatografiju

Datum objave: 15.01.2020. 09:29 / Izvor: Official Journal of the European Union, 15.01.2020.

Hrvatska-Split: Maseni spektrometri

2020/S 010-018932

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Sveučilište u Splitu
Nacionalni registracijski broj: 29845096215
Poštanska adresa: Poljička cesta 35
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Bože Tadić
E-pošta: nabava@unist.hr
Telefon: +385 21558206

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.unist.hr/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0001014

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Sustav za masenu kromatografiju

Referentni broj: VV/15/2019-A

II.1.2)Glavna CPV oznaka

38433100

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave je sustav za masenu kromatografiju. Detaljan opis predmeta nabave naveden je u tehničkim specifikacijama i troškovnicima za svaku grupu predmeta nabave, koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Predmet nabave realizira se u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.01.1.1.02.0018), koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ (referentna oznaka poziva: KK.01.1.1.02.) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 993 700.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

38433100

33114000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet Split, Ruđera Boškovića 33, HR-21000 Split, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ove nabave je sustav za masenu kromatografiju. Detaljan opis predmeta nabave naveden je u tehničkim specifikacijama i troškovnicima za svaku grupu predmeta nabave, koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.Predmet nabave realizira se u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.01.1.1.02.0018), koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ (referentna oznaka poziva: KK.01.1.1.02.) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka / Ponder: 20 %

Cijena - Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 993 700.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 3

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

Predmet nabave realizira se u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.0

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 10/02/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 10/02/2020

Lokalno vrijeme: 13:00

Mjesto:

Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, HR-21000 Split, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: