Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka srednjenaponskih metaloksidnih odvodnika prenapona (klasa 2)

Datum objave: 15.01.2020. 09:55 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2020.

Hrvatska-Zagreb: Odvodnici prenapona

2020/S 010-020378

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: strateski@hep.hr
Telefon: +385 16322111

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hep.hr

Adresa profila kupca: www.hep.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0000844

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2)

Referentni broj: DD-V-51/19-D2

II.1.2)Glavna CPV oznaka

31216000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) (grupa 1: Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Zagreb, Zabok, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Bjelovar, Križ, Karlovac, Sisak; grupa 2: Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Pula, Rijeka, Gospić; grupa 3: Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik; grupa 4: Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Virovitica, Požega a sve u skladu s Dokumentacijom o nabavi (dalje: DON) i Tehničkim specifikacijama u kojima su naznačeni nazivi, količine te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 6 825 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Zagreb, Zabok, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Bjelovar, Križ, Karlovac, Sisak

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31216000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) se isporučuju na skladišta u Distribucijskim područjima.

II.2.4)Opis nabave:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Zagreb, Zabok, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Bjelovar, Križ, Karlovac, Sisak.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 645 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Pula, Rijeka, Gospić

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31216000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) se isporučuju na skladišta u Distribucijskim područjima.

II.2.4)Opis nabave:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Pula, Rijeka, Gospić.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 745 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31216000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) se isporučuju na skladišta u Distribucijskim područjima.

II.2.4)Opis nabave:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 545 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Virovitica, Požega

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

31216000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) se isporučuju na skladišta u Distribucijskim područjima.

II.2.4)Opis nabave:

Srednjenaponski metaloksidni odvodnici prenapona (klasa 2) za distribucijska područja Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod, Virovitica, Požega

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %

Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90 %

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 890 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekti koji su upisani u sudski/strukovni registar trebaju popuniti podatak „Upis u strukovni registar“ a gospodarski subjekti koji su upisani u obrtni i drugi odgovarajući registar trebaju popuniti podatak „Upis u obrtni registar“

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke ponuditelji moraju popuniti odgovor u dijelu IV. Odjeljak A. točku 1. ESPD obrasca.

U slučaju da Naručitelj traži provjeru informacija navedenih u ESPD sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz točke 4.1. dokazuje se:

— izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Sukladno DON-u.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

Sukladno DON-u.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno DON-u.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno DON-u.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON-u.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 18/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 18/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

10/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: