Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(obustava postupka aukcije) Nabavka avio karata

Datum objave: 20.01.2020. 09:26 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2020.

Broj 04-16.5-297-25/20

Sarajevo, 14.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 100. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" brc 39/14) postupajući po žalbi ponuđača "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo podnesenoj Direkciji za ekonomsko planiranje broj 1/151/20 od 09,01.2020 godine na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 04-16.5-297-23/20 od 08.01 2020. godine, direktor Direkcije za ekonomsko pianiranje d o n o s i

 

ODLUKU

o obustavi postupka javne nabavke

 

Člau 1.

 

Obustavlja se postupak dodjele ugovora na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudača broj 04-16.5-297-23/20 od 08.01 2020. godine u postupku javne nabavke za nabavku usluga: "Pružanje usluga posredovanja izdavanja aviokarata" do donošenja Odluke/RjeŠenja po žalbi.

 

Član 2.

 

Ugovorni organ će o nastavku postupka javne nabavke obavijestiti sve učesnike u postupku.

 

Član 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Direkeija za ekonomsko planiranje ( u daljem tekstu: DEP) je pokrenula konkurentski postupak za nabavku usluga izdavanja avio-karata za 2020. i 2021 godinu, na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 04-16.5-297-1/19 od 30.10.2019. godine. Ukupna procijenjena vrijednost postupka bez PDV-a iznosi 48.000,00 KM, Obavještenje o nabavci broj. 1107-7-2-25-3-5/19 od 30.10.2019 godine objavljeno je na Portalu javnih nabavki, kao i Ispravka obavještenja broj 1107-7-2-25-8-6/19 od 31 10.2019. godine.

 

Nakon provedenog postupka, ugovorni organ : don . Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudača broj 04-16.5-297-12/19 od 28.11.2020. godine, kojom je na osnovu utvrđenog kriterija za dodjelu ugovora: „Najniža cijena", kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača „GOBOOK'' d.o.o. Visoko.

 

Nezadovoljan predmetnom odlukom žalilac je dana 03 12.2019 godine putem e-maila izjavio žalbu ugovornom organu, koja je na Protokol ovog ugovornog organa zaprimljena dana 03 12.2019 godine.

 

Postupajući po žalbi firme "Centrotrans-Eurolines"d.d. DEP je donio Rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe firme "Centrotrans-Euroiines" d.d. , broj 04-16.5-297-21/19 od 09 12.2019 godine. Nakon isteka roka za žalbu po predmetnom rješenje DEP je sačinjena je nova Odluka broj 04-16.5.-297-23/20 od 08.01.2020. u kojoj je navedeno da je drugorangirani ponuđač bio "Centrotrans-Eurolines"d.d. Sarajevo.

 

Nezadovoljan predmetnom odlukom broj: 04-16.5-297-23/20 žalilac je dana 10.01.2020. godine putem protokola DEP-a, izjavio žalbu ugovornom organu, te shodno tome uložena žalba odgađa nastavak postupka javne nabavke do donošenja Odluke/Rješenja KRŽ-a.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog odluke žalba nije dopuštena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: