Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka odvodnika prenapona

Datum objave: 21.01.2020. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

215-7-1-6-3-5/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI GRAD
IDB/JIB 4401195230004
Kontakt osoba Sanja Tica
Adresa Ul. Svetog Save br. 13
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 225-317
Faks (050) 211-352
Elektronska pošta s.tica@henavrbasu.com
Internet adresa www.henavrbasu.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Odvodnici prenapona

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odvodnici prenapona


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31216000-3 Odvodnici prenapona


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

HE „Bočac“ Surjan bb, Mrkonjić Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Roba će se isporučiti prema prihvaćenoj ponudi dobavljača

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

DA - Ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona: a)U krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom
presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim
propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; b)Nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog
postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije,
odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
ili zemlji ukojoj je registrovan; c)Je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i
zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je
registrovan; d)Je

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA - Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa
članom 46. Zakona

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.2.2020. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Ul. Svetog Save, br.13, 70260 Mrkonjić Grad

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
215-7-1-6-3-5/20
PODIJELI: