Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka osteosintetskog materijala-endoproteze kuka fiber mesh

Datum objave: 22.01.2020. 10:00 / Izvor: Official Journal of the European Union, 22.01.2020.


Sjeverna Makedonija-Ohrid: Ortopedske proteze

2020/S 015-032334

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Specijalizirana bolnica za ortopediju i traumatologiju „Sv. Erazmo”
Poštanska adresa: Goce Delcev b.b.
Mjesto: Ohrid
NUTS kod: MK003
Poštanski broj: 6000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Odjel za javnu nabavu - Viktorija Kostoska
E-pošta: traortoh@t.mk
Telefon: +389 46272700
Telefaks: +389 46270217

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.traortoh.com.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: Specijalizirana bolnica za ortopediju i traumatologiju „Sv. Erazmo”" - Ohrid

I.5)Glavna djelatnost

Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Osteosintetski materijal iz Lot 38 endoproteze kuka fiber mesh

Referentni broj: 00278/2020

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33183200

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Osteosintetski materijal iz Lot 38 endoproteze kuka fiber mesh.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 10 001 250.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK003

II.2.4)Opis nabave:

Osteosintetski materijal iz Lot 38 endoproteze kuka fiber mesh.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 10 001 250.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 14/02/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Engleski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 14/02/2020

Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija o žalbama javne nabave
Poštanska adresa: Bul. Ilinden 63a
Mjesto: Skoplje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 23251251

Internetska adresa: http://dkzjn.mk

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija o žalbama javne nabave
Poštanska adresa: Bul. Ilinden 63a
Mjesto: Skoplje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 23251251

Internetska adresa: http://dkzjn.mk

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

17/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: