Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka robe za opremanje plenarne dvorane u skupštini Republike Sjeverne Makedonije: elektronski sistemi za govor i glasanje i oprema za simultano prevođenje

Datum objave: 23.01.2020. 09:42 / Izvor: Official Journal of the European Union, 23.01.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Radijski odašiljači s prijamnikom

2020/S 016-035156

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Assembly of the Republic of North of Macedonia
Poštanska adresa: 11 Oktomvri br. 10
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: javninabavki@sobranie.mk
Telefon: +389 23112255
Telefaks: +389 23119599

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.sobranie.mk

Adresa profila kupca: www.sobranie.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: National parliament

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Equipping the Plenary Hall in the Assembly of the Republic of North Macedonia with Electronic Speaking and Voting System and Simultaneous Interpretation Equipment

Referentni broj: 02171/2019

II.1.2)Glavna CPV oznaka

32230000

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

Equipping the plenary hall in the Assembly of the Republic of North Macedonia with electronic speaking and voting system and simultaneous interpretation equipment.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

32000000

32300000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Assembly of the Republic of North Macedonia, 11 Oktomvri No 10, 1000 Skopje.

II.2.4)Opis nabave:

In the tender documentation.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da

Opis obnavljanja:

Unacceptable offers.

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

In the tender documentation.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Stated in the tender documentation.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Stated in the tender documentation.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

Stated in the tender documentation.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 17/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17/02/2020

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

Assembly of the Republic of North Macedonia, 11 Oktomvri No 10, 1000 Skopje.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Authorized representatives of the economic operators of public opening must have an authorization signed bu the authorized person of the economic operators. All authorized representatives of the economic operators present at the public opening, shall an attendance sheet.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

Stated in the tender documentation.

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Dame Gruev, 12
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Dame Gruev, 12
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Assembly of the Republic of North Macedonia
Poštanska adresa: 11 Oktomvri, br. 10
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/01/2020

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: