Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka boje za označivanje cesta

Datum objave: 30.01.2020. 09:31 / Izvor: Akta.ba, 30.01.2020.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Boje za označivanje cesta

2020/S 021-046905

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: JP Makedonijapat — Skopje
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: 00
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public enterprise roads maintenance
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Materials for Thin Layer Tag on Road (Color, Diluent and Perla for Marking of Roads)

 

Referentni broj: 00729/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44811000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of materials for thin layer tag on road (color, diluent and Perla for marking of roads).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 113 821.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of materials for thin layer tag on road (color, diluent and Perla for marking of roads).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 113 821.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Guarantee of supply 2 % performance guarantee of contract 5 %.

It provides for the payment to be made by transfer, suspended 60 days.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

List and brief description of selection criteria:

A statement of the total turnover of the enterprise (data from the profit and loss account issued by a competent authority, i.e. revised profit and loss account) and, where appropriate, from the turnover in the area covered by the public procurement contract, mostly for the last 3 financial years for which such information is available, depending on the date on which the enterprise was established or commenced and depending on the availability of such information.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

In the last 3 years (2017, 2018 and 2019), the total turnover of the enterprise shall be at least 60 000 000,00 MKD and, where appropriate, from the turnover in the area covered by the contract for public procurement, for which such information is available, depending on the date on which the enterprise was established or commenced and depending on the availability of such information

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

List of main deliveries to tenderers or candidates made in the last 3 years (2017, 2018, 2019) with values, dates, buyers (contractual or economic operators), by providing a certificate of executed deliveries issued by recipients or, if such confirmations do not can be provided for reasons beyond the control of the economic operator, only with his declaration of performed deliveries minimum criteria for determining the technical and professional condition of the economic operator.

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

The economic operator must have at least 1 contract of the same type in accordance with the subject of procurement in the last 3 years 2017, 2018, 2019. with a value of the contract minimum 25 000 000,00 MKD.

 

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

The contracting authority shall exclude from the procedure for awarding a public procurement contract, any economic operator that:

— within the last 5 years has had a legally effective judgment pronounced against him/her for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering,

— is subject to a bankruptcy procedure or a liquidation procedure,

— has unpaid taxes, contributions or other public dues,

— that has a misdemeanor sanction involving prohibition to perform a profession, activity or duty, or prohibition to perform a specific activity, imposed against him/her, and

— that gives false information or fails to submit the data requested by the contracting authority to prove his/her personal circumstance, the economic operator shall submit the following documents:

—— statement of the economic operator that, within the last 5 years, he/she has not had any legally effective judgment for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money lau

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Will be the second stage of tendering.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/02/2020
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/02/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Public company for maintenance of magistral and regional roads — Skopje, Str. Dame.

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Ruska Hadjimitrova — President;

Petko Spasevski — member;

Magdalena Georgievska — member.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/01/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: