Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka lož ulja

Datum objave: 31.01.2020. 08:55 / Izvor: Official Journal of the European Union, 31.01.2020.

Hrvatska-Karlovac: Goriva

2020/S 022-047680

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Karlovačka županija
Nacionalni registracijski broj: 65050537368
Poštanska adresa: A. Vraniczanya 2
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sanja Sila
E-pošta: sanja.sila@kazup.hr
Telefon: +385 47666285
Telefaks: +385 47666258

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.kazup.hr

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 81499488050
Poštanska adresa: Ul. Dr. Vladka Mačeka 48
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: dz-karlovac@ka.t-com.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://domzdravlja-karlovac.hr/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Karlovačke županije
Nacionalni registracijski broj: 81321900129
Poštanska adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@zzhm-kz.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://zzhm-kz.hr/kontakt/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 82576314825
Poštanska adresa: Dr. Vladka Mačeka 48
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: zdravstvena-njega-karlovac@ka.t-com.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.ustanova-ka.pondi.hr

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Vojnić
Nacionalni registracijski broj: 78337999015
Poštanska adresa: Ul.Andrije Hebranga 28
Mjesto: Vojnić
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47220
Država: Hrvatska
E-pošta: info@dzvojnic.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dzvojnic.hr

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Ozalj
Nacionalni registracijski broj: 73800286151
Poštanska adresa: Kolodvorska 2
Mjesto: Ozalj
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47280
Država: Hrvatska
E-pošta: dom.zdravlja.ozalj@ka.t-com.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://dom-zdravlja-ozalj.hr/kontakt/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Slunj
Nacionalni registracijski broj: 11752615071
Poštanska adresa: Plitvička 18a
Mjesto: Slunj
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47240
Država: Hrvatska
E-pošta: dz-slunj@ka.t-com.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.domzdravlja-slunj.hr/kontakt/

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom zdravlja Duga Resa
Nacionalni registracijski broj: 17772249755
Poštanska adresa: Ul.bana Josipa jelačića 4
Mjesto: Duga Resa
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 47250
Država: Hrvatska
E-pošta: dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.domzdravlja-dugaresa.hr/kontakt/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0004004
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Zajednička javna nabava lož ulja i goriva za potrebe zdravstvenih ustanova Karlovačke županije

 

Referentni broj: 02-53/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09100000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Zajednička javna nabava lož ulja i goriva za potrebe zdravstvenih ustanova Karlovačke

Županije

Grupa 1 Lož ulje – dostava na lokacije na području Karlovačke županije

Grupa 2 Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Karlovca, Duga Rese, Slunja, Ogulina i općine Vojnića

Grupa 3 Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Ozlja

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 580 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 1: Lož ulje – dostava na lokacije na području Karlovačke županije

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje Karlovačke županije

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Grupa 1: Lož ulje – dostava na lokacije na području Karlovačke županije

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: rok isporuke / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 250 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 2: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Karlovca, Duga Rese, Slunja, Ogulina i općine Vojnića

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje Karlovačke županije

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Karlovca, Duga Rese, Slunja, Ogulina i općine Vojnića

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: radno vrijeme pojedine benzinske postaje tijekom dana / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 050 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa 3:Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Ozlja

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
09100000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Područje Karlovačke županije

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Ozlja

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: radno vrijeme pojedine benzinske postaje tijekom dana / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 280 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, odjeljak ? za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata).

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/03/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

U prostorijama Karlovačke županije.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/01/2020

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: