Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka lijekova koji djeluju na nervni sistem, ostali lijekovi i medicinski potrošni materijal

Datum objave: 05.02.2020. 12:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.02.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

474-1-1-1-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200124040004
Kontakt osoba BOŽENA BRKIĆ
Adresa Nahorevska 248
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 561-539
Faks (033) 561-532
Elektronska pošta pravnasluzba@jagomir.ba
Internet adresa www.jagomir.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

75500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi koji djeluju na nervni sistem, ostali lijekovi i medicinski potrošni materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi koji djeluju na nervni sistem, ostali lijekovi i medicinski potrošni materijal


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.2.2020. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.2.2020. 11:00:00
Adresa i mjesto Nahorevska 248 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot-1 lijekovi koji djeluju na nervni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot-1 lijekovi koji djeluju na nervni sistem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
49000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Nahorevska 248-apoteka BolniceANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot-2- ostali lijekovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot-2- ostali lijekovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
13.500,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Nahorevska 248-apoteka BolniceANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot-3 -medicinski potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot-3 -medicinski potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
13.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

36 Mjesec(i)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 5,00 %
2 Cijena 85,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Nahorevska 248 - apoteka Bolnice

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
474-1-1-1-3-2/20
PODIJELI: