Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2019/2020. godine

Datum objave: 11.02.2020. 16:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

20540-7-1-1-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OŠ 21.MART
IDB/JIB 4218091790009
Kontakt osoba DELVETA AVDIĆ
Adresa OŠ 21.MART TRG 21.MARTA BROJ 12
Poštanski broj 74203 Matuzići (bhp sa)
Općina/Grad Doboj Jug
Telefon (032) 465-132
Faks (032) 465-132
Elektronska pošta os21mart@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2019/2020. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2019/2020. godine za JU OŠ „21.mart“ Matuzići

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135000-4 Lož ulja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

7 tona

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14530,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ „21.mart“ Matuzići i to na slijedećoj adresi:
JU OŠ „21.mart“ Matuzići, trg 21.marta br. 12.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U roku 15 dana, od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje roba će se izvršiti u roku od tri mjeseca po ispostavljenoj fakturi.

III 4. Ograničenja za učešće

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljiti minimalne kvalifikacione uslove, a
odnose se na: a) ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona; b) sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
koja je u vezi sa predmetom nabavke, a u skladu sa članom 46. Zakona;

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama ponuđači
moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.U svrhu dokazivanja profesionalne
sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru
u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje njihovo pravo
da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na
kojem nivou vlasti su izdati. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani
za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke:
- Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije, kojim ponuđač
nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti; Dokumenti
kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za
obavljanje djelatnosti, koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama dokazati da
:c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim
propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini
ili zemlji u kojoj je registrovan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.2.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.2.2020. 13:00:00
Adresa i mjesto JU OŠ „21.mart“ Matuzići, trg 21.marta br. 12. u prostorijama ugovornog
organa-kancelarija direktora škole

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
20540-7-1-1-3-1/20
PODIJELI: