Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Datum objave: 26.03.2021. 07:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1382-1-1-5-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4201117120007
Kontakt osoba/Služba za kontakt vedran damjanovic
Adresa Hamdije Čemerlića br 39a
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-680
Faks (033) 723-688
Elektronska pošta info@fzofbih.org.ba
Internet adresa www.fzofbih.org.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka jeste nabavka kompjuterske i elektronske opreme i uređaja za potrebe Fonda za zaštitu okoliša
Federacije BiH, u skladu sa finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu („Službene novine
Federacije BiH“, broj 2/21) i Planom nabavki Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu, broj: 01-04-2-12/2021
od 21.01.2021. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo - III
sprat, soba broj 307
Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo na portalu www.ejn.gov.ba u skladu sa članom 9. Uputstva o o
uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u sistemu „E-nabavke“
(„Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 53/15).
U slučaju da ponudu dostavi ponuđač koji nije preuzeo tendersku dokumentaciju na navedeni način nego je do iste došao na
neki drugi način, te u sistemu „E-nabavke“ ne postoji evidencija o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane
navedenog ponuđača, takva ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (4) tačka j) Zakona.
Navedeno postupanje ugovorni organ opravdava činjenicom da ukoliko bi ponuda navedenog ponuđača bila prihvaćena i
ukoliko bi ista bila ocijenjena kao prihvatljiva u postupku nabavke ugovorni organ ne bi bio u mogućnosti okončati postupak
nabavke u skladu sa Zakonom, te ne bi mogao objaviti obavještenje o dodjeli ugovora niti dostaviti izvještaj u postupku
nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompjutera i monitora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13262,57

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laptopa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka tableta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka printera

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezača papira

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kopir aparata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto, kao i stavljanje u funkciju iste.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka skenera, tastatura i miševa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1350,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka projektora i platna

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto, kao i stavljanje u funkciju iste.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka antispam uređaja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto, kao i stavljanje u funkciju iste.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskih telefona

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka diktafona, kablova i sklopki

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količina koja se nabavlja je tačna količina predmeta nabavke i naznačena je u Obrascu za cijenu ponude - robe koji je sastavni
dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1130,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za početak isporuke predmeta nabavke počinje teći od dana obostranog potpisivanja ugovora i svaki ponuđač određuje
broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke. Ponuđeni broj dana kao rok za isporuku predmeta nabavke predstavlja
jedan od potkriterija za ocjenu pristiglih ponuda.

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Robu je potrebno isporučiti ugovornom organu u sjedište na adresi Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo. U cijenu
ponude uključen je, uz isporuku, istovar robe sa prevoznog sredstva odabranog najpovoljnijeg ponuđača na naznačeno
mjesto.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.04.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.04.2021. 12:15

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: