Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka ribe

Datum objave: 22.03.2022. 08:00 / Izvor: Akta.ba, 14.03.2022.

Broj: JN01-16-11-10-15/22

Datum: 14.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (1] tačka d) i člana 70. st. (1), (4] i [6) Zakona o javnim nabavkama [„Službeni glasnik BiH", br. 39/14), člana 12. stav (5) i (7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br U1 -02-1-216/19 od 31.01,2019. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br 01 -02-1-216-2/19 od 18,06,2020, godine i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br 01-02-1-21-5/19 godine nа Preporuku Komisije za javne nabavke br JN0M6-11-10-15/21 od 08.11.2021. godine, u postupku javne nabavke ribe, direktor Službe, uz saglasnost oba zamjenika, donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RIBE

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke ribe iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14).

Član 2.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuje Odsjek za provođenje postupaka javnih nabavki i Odsjek za ugostiteljstvo.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je posebnom Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br. JN01-16-11-10-3/24 od 08.02.2022. godine.

Javna nabavka je provedena putem Otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 56.925,00 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci br. 618-1-1-6-3-71/22 su objavljeni na Portalu javnih nabavki dana 09.02.2022. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke br. 01-16-11-265/22 od dana 02.02.2022. godine.

Komisija za javne nabavke, dostavila je dana 14.03.2022. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. JN01-16-11-10-13/22 i Preporuku o poništenju postupka javne nabavke, br. JN01-16-11-10-14/22.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna),

da je blagovremeno zaprimljeno 1 (jedna) ponuda,

da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

da se ponuda ponuđača LALA t LAĆO doo Bijeljina odbacuje kao neprihvatljive iz razloga što ponuđač nije dostavio:

-Ovjerenu i potpisanu Izjavu o sprovođenju redovne kontrole higijenskih i zdravstveno tehničkih uslova proizvodnje, distribucije i skladištenja hrane sprovođenjem preventivnog postupka samokontrole, u skladu sa principima sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP), od strane proizvođača LAESO FISH ltd, za poziciju br. 7, Škampi...,

-Ponuđač je za ostale pozicije, od proizvođača/uvoznika KARAKA doo Neum, dostavio kopiju izjave o sprovođenju redovne kontrole higijenskih i zdravstveno tehničkih uslova proizvodnje, distribucije i skladištenja hrane sprovođenjem preventivnog postupka samokontrole, u skladu sa principima sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP), što je suprotno tački 13.2.1. tenderske dokumentacije.

-Nadalje, procijenjena vrijednost javne nabavke je 56.925,00 KM bez PDV-a, dok je ponuđač dostavio ukupnu cijenu ponude u iznosu od 62.867,00 KM bez PDV-a.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je Preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva - član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), čime su se stekli zakonski uslovi za poništenje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke. 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Na osnovu člana 101. stav (1) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke, lično ili preporučenom poštom. Način izjavljivanja žalbe i sadržaj žalbe su definisani članovima 99. i 105. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", br. 39/14).

Direktor: Dragan Šojić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: