Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka plovila Tip A i Tip B

Datum objave: 10.06.2015. 15:47 / Izvor: Official Journal of the European Union, 10.06.2015.

Hrvatska-Zagreb: Policijska oprema

2015/S 110-199426

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministarstvo unutarnjih poslova
36162371878
Ilica 335
Služba(e) za kontakt: Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Sektor za nabavu, Ilica 335, HR-10000 Zagreb
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivica Harapin
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14887153
E-pošta: iharapin@mup.hr
Telefaks: +385 13788826

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0022200

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Plovila Tip A i Tip B.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Plovilo Tip A: Dubrovnik;
Plovilo Tip B: Rijeka, Zadar, Dubrovnik.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Plovila Tip A i Tip B.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

35200000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina je određena troškovnicima u prilogu dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 39 900 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Policijsko plovilo Tip A
1)Kratak opis
Policijsko plovilo Tip A.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

35200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 25 840 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Policijsko plovilo Tip B
1)Kratak opis
Policijsko plovilo Tip B.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

35200000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 14 060 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
B. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ponuditelj je obvezan, u slučaju odabira njegove ponude, u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo banke mora važiti 60 dana duže od ugovorenog roka isporuke i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva u visini od 10 % ukupne vrijednosti ugovora sa pripadajućim PDV-om. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora. U ponudi se ovaj dokaz dostavlja u obliku potpisivanja ugovora čijim je odredbama definirano isto. Podrazumijeva se kako je gospodarski subjekt/ponuditelj suglasan sa traženim s obzirom da je obvezan dostaviti potpisani ugovor čime potvrđuje i druge odredbe ove dokumentacije za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: A. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz prethodnog stavka gospodarski subjekt dužan je u dokumentaciji dostaviti Izjavu. Obrazac navedene Izjave nalazi se u privitku ove dokumentacije. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke, 16.A, od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
B. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke B.1.; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke B.1. ili jednakovrijedni dokument iz točke B.2.
Dokumenti iz točke 16.A i 16.B ove dokumentacije, kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje, dostavljaju se u izvorniku ili neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničkog dokumenta).
Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava može se dostaviti u neovjerenoj preslici, a ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od dana početka postupka javne nabave – dana slanja poziva za nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili neovjerenoj preslici (neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničkog dokumenta).
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Plovilo Tip A:
— rezultate bazenskih ispitivanja ili izjavu o mogućnosti organiziranja probne vožnje,
— ugovor o servisu plovila sa nekim od hrvatskih brodopopravljača, za ona plovila koja će biti izgrađena izvan Republike Hrvatske,
— popis ovlaštenih servisa za servis pogonskih motora, pomoćnog motora, navigacijske opreme, ostale ugrađene opreme (odnosi se na veću opremu kao što je klima uređaj),
— izračun doplova s obzirom na ponuđene kapacitete tankova goriva. Potrošnju goriva računati pri ophodnoj brzini broda,
— certifikat ovlaštenog zastupnika ili proizvođača pogonskog motora do 3000 radnih sati godišnje,
— dijagram radnih karakteristika motora,
— izjavu o pravu uvida naručitelja u proizvodni pogon i cjelokupnu tehničku dokumentaciju.
2. Plovilo Tip B:
— rezultate bazenskih ispitivanja ili izjavu o mogućnosti organiziranja probne vožnje,
— ugovor o servisu plovila sa nekim od hrvatskih brodopopravljača, za ona plovila koja će biti izgrađena izvan Republike Hrvatske,
— popis ovlaštenih servisa za servis pogonskih motora, pomoćnog motora, navigacijske opreme, ostale ugrađene opreme (odnosi se na veću opremu kao što je klima uređaj),
— certifikat ovlaštenog zastupnika ili proizvođača pogonskog motora do 1500 radnih sati godišnje,
— dijagram radnih karakteristika motora,
— izjavu o pravu uvida naručitelja u proizvodni pogon i cjelokupnu tehničku dokumentaciju.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
020/SFF-15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.7.2015 - 13:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 16.7.2015 - 13:00

Mjesto:

MUP, Sektor za nabavu, Ilica 335, objekt 1, I. kat, sala za sastanke broj 218.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): 
VI.3)Dodatni podaci
Potrebne izjave koje treba dostaviti uz ponudu:
1. Izjava:
— ponuditelja da prihvaća sve navode u točki 236, za plovilo Tip A,
— ponuditelja da prihvaća sve uvjete provedbe obuke posade za pogonske motore, pomoćni motor, navigacijsku i svu ostalu opremu, minimalno 10 dana u mjestu gradnje brodice, o vlastitom trošku, a bez dodatnih troškova za naručitelja, za plovilo Tip A,
— ponuditelja o prihvaćanju obveze da će u slučaju sklapanja ugovora u tijeku gradnje broda omogućiti isporučitelju termovizijske kamere ugradnju iste na plovilo Tip A u prostorima brodogradilišta isporučitelja broda, bez dodatnih troškova za naručitelja, a kako bi se izbjegle sve moguće štete na drugim sustavima na brodu prilikom implementacije termovizijskog sustava,
— ponuditelja da prihvaća obvezu dostave plovila o vlastitom trošku, a bez dodatnih troškova za naručitelja, u policijsku upravu koju odredi naručitelj (Dubrovnik), za plovilo Tip A,
— ponuditelja da prihvaća sve navode u točki 158, za plovilo Tip B,
— ponuditelja o prihvaćanju obveze da će u slučaju sklapanja ugovora obaviti obuku posade za pogonske motore, pomoćni motor, navigacijsku i svu ostalu opremu, minimalno 5 dana u mjestu gradnje brodice, o vlastitom trošku, a bez dodatnih troškova za naručitelja, za plovilo Tip B,
— ponuditelja da prihvaća obvezu dostave plovila o vlastitom trošku, a bez dodatnih troškova za naručitelja, u policijsku upravu koju odredi naručitelj (Rijeka, Zadar, Dubrovnik), za plovilo Tip B,
— ponuditelja da garantira provedbu servisa i popravaka na plovilima Tip A i Tip B za vrijeme trajanja garantnog roka kao i nakon isteka garantnog roka u Republici Hrvatskoj, sukladno tehničkoj specifikaciji, ovjerena pečatom i potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.
A. Jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditelj je obvezan uz ponudu predati bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude prema grupama kako slijedi:
— za Grupu 1 predmeta nabave u iznosu od 170 000 EUR,
— za Grupu 2 predmeta nabave u iznosu od 92 500 EUR.
Ili protuvrijednosti u HRK po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja jamstva. Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora sadržavati naziv nadmetanja za koje se izdaje i evidencijski broj nabave naručitelja. Jamstvo banke mora važiti do isteka roka valjanosti ponude i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva u slučaju:
a. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;
c. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. istog Zakona o javnoj nabavi ukoliko to naručitelj zatraži;
d. odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma i/ili ugovora o javnoj nabavi;
e. nedostavljanja jamstva banke za uredno izvršenje obveza iz ugovora.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Sukladno članku 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi, žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb u pisanom obliku u roku 10 dana od dana:
A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
B. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
C. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda;
D. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 159. Zakona o javnoj nabavi.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, naručitelj će, sukladno članku 157. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
5.6.2015

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: