Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka nafte, benzina i lož ulja

Datum objave: 18.06.2015. 16:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

699-1-1-39-3-43/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "ŠUME TUZLANSKOG KANTONA" DIONIČKO DRUŠTVO
KLADANJ
IDB/JIB 4209129520001
Kontakt osoba Mirza Rustemović
Adresa Fadila Kurtagića 1
Poštanski broj 75280 Kladanj (bhp sa)
Općina/Grad Kladanj
Telefon (035) 621-212
Faks (035) 621-075
Elektronska pošta jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa www.jpsumetk.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka nafte,benzina i lož ulja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nafta,benzin i lož ulje za proizvodne mašine (isporuka u cisternama) i putnički program (isporuka na pumpama)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09130000-9 Nafta i destilati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U tenderskoj dokumentaciji


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

779500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kladanj,Tuzla,Banovići,Živinice,Srebrenik i Sapna

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju


IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.8.2015. 10:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.8.2015. 11:00:00
Adresa i mjesto Fadila Kurtagića br.1 Kladanj

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumumentacija se može preuzeti lično u prostorijama Direkcije ugovornog organa ili putem pošte.Uplata se
vrši na žiro račun 132 1600 311 487 057 NLB Banka.Zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije sa uplatnicom na iznos
20,00 KM poslati na fax 035-621-075.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Enterprise "Šume Tuzlanskog kantona" JSC Kladanj BiH
UIN 4209129520001
Contact person Mirza Rustemović
Address Fadila Kurtagića 1
Postal code 75280 Kladanj (bhp sa)
Municipality/City Kladanj
Telephone (035) 621-212
Fax number (035) 621-075
Email address jpsumetk@bih.net.ba
Website address www.jpsumetk.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in I 1.

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Tuzla Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Public procurement of petroleum,unleaded petrol and fuel oil

II 1.b. Description of the object of the contractPetroleum and it's destilation products for heavy vehicles and travelling cars.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 09130000-9 Petroleum and distillates

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

In tender documents.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

31.7.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

Yes

III 2.c-1. Amount

20,00 KM

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.8.2015. 10:45:00
Address and place Fadila Kurtagića br.1 75 280 Kladanj BiH

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Instructions for payments from abroad: Account with institution: NLB Nanka d.d. Tuzla, Maršala Tita 34, Bosna i
Hercegovina, BIC/SWIFT: TBTUBA22
Beneficiary customer: BA391321610087592675, JP Šume tuzlanskog kantona d.d. Kladanj
For more information contact telephone number 035 / 621-282.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
699-1-1-39-3-43-15.pdf
PODIJELI: