Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka upijača (patrona) za CO2 za Dreger BG-4

Datum objave: 06.07.2015. 13:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

952-7-1-155-3-80/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218116700000
Kontakt osoba Nurija Džuzdanović
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 242-861
Faks (032) 248-816
Elektronska pošta rmu-zenica@telekabel.ba
Internet adresa www.rmuzenica.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Upijači (patrone) za CO2 za Dreger BG-4


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Upijači (patrone) za CO2 za Dreger BG-4

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35111000-5 Vatrogasna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

100 komada


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14250,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU „ZENICA“d.o.o.-Zenica, Stjepana Radića br.2, 72000 Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kopija aktuelnog Izvoda iz sudskog registra o registraciji poslovnih subjekata, ne stariji od 3 mjeseca.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?


Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.7.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana Radića br.2 Zenica
(potkrovlje direkcije).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem.
Zainteresirani ponuđači su dužni dostaviti pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji mora da sadržava:
tačan naziv i adresu ponuđača, sa kontakt telefonima, e-mail-om i navođenjem kontakt osobe ponuđača, tačan naziv
predmeta nabavke, broj nabavke, broj objave na E – portalu Agencije za javne nabavke i način na koji će ugovorni organ
dostaviti tendersku dokumetaciju..
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakim radnim danom u prostorijama JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU
„ZENICA“d.o.o.-Zenica, soba br.1/I u periodu od 09.00-14.00 sati.
Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponuđači mogu preuzeti lično ili se ista može dostaviti poštom preporučeno sa
povratnicom ili elektronskom poštom u zaštičenom nepromjenjivom obliku.
Za sve eventualne tehničke nejasnoće kontakt osoba je g. Nisvet Topalović, tel.broj: 060/319-6983ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Nurija Džuzdanović
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 248-816
Faks (032) 248-816
Elektronska pošta rmu-komercijala@telekabel.ba
Internet adresa www.rmuzenica.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
952-7-1-155-3-80-15.pdf
PODIJELI: