Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila: Volkswagen Transporter T5, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf V, Volkswagen Golf IV i Škoda Yeti

Datum objave: 09.11.2022. 10:08 / Izvor: Akta.ba, 09.11.2022.

Bosna i Hercegovina

Ministarrtvo sigurnosti

Državna agencija za istrage i zaštitu

 

Broj: 16-11-02-2-7439-7/22

Istočno Sarajevo, 07.11.2022. godine

 

 

Na osnovu člana 4. Odluke o prodaji službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu, broj 16-11-02-2-7439-3/22 od 26.10.2022. godine, a u vezi sa Instrukcijom o načinu i pravilima provođenja javne prodaje-licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine, broj 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine i broj 08-02-2-4696-1/20 od 07.07.2020. godine, Komisija za javnu prodaju-licitaciju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu objavljuje

 

JAVNI  OGLAS

ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA I SPECIJALIZIRANIH SLUŽBENIH VOZILA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE ZATVORENIM PISANIM PONUDAMA

 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA 

1.1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila (u daljem tekstu: vozila) Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija), prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:  

Broj 

LOT-a

Marka i tip vozila

Registarska

oznaka

Snaga motora (kw) i radni obujam (cm³)

Broj šasije i motora

Dizel/ Benzin (D/B)

God. proizv.

Opis stanja

vozila, pređeni km na dan 27.10.2022. godine

Početna

cijena (KM)

LOT 1

Volkswagen

Transporter T5

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

128 KW,

2461 cm³

WV2ZZZ7HZ6H051572

AXE054014

D

2005

Ispravno, registracija istekla 17.01.2022. godine

Pređeni km: 164 693

7.630,00

LOT 2

Volkswagen

Tiguan

M56-J-721

103 KW,

1968 cm³

WVGZZZ5NZAW054550

CBA668387

D

2009

Ispravno, registrovano do 23.02.2023. godine

Pređeni km: 294 727

10.004,00

LOT 3

Volkswagen

Golf V

E74-J-359

103 KW,

1968 cm³

WVWZZZ1KZ9W068630

BKDC69350

D

2008

Ispravno, registrovano do 29.01.2023. godine

Pređeni km: 400 154

4.757,00

LOT 4

Volkswagen

Golf IV

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

74 KW,

1896 cm³

WVWZZZ1JZ3D014834

ATD325231

D

2002

Ispravno, registracija istekla 22.02.2022. godine

Pređeni km: 149 048

2.921,00

LOT 5

Škoda

Yeti

T58-O-768

81 KW,

1968 cm³

TMBLC45L9B6032993

CFH214227

D

2010

Ispravan, registrovano do 20.12.2022. godine

Pređeni km: 276 335

7.703,00

LOT 6

Škoda

Yeti

O94-M-671

103 KW,

1968 cm³

TMBLD45L4B6019081

CFH123351

D

2010

Ispravno, registrovano do 25.10.2023. godine

Pređeni km: 236 797

8.675,00

 

2. NAČIN JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

2.1. Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedino vozilo.

 

3. PRAVO UČEŠĆA

3.1. Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate kauciju u iznosu od 10 % početne cijene vozila za koje licitiraju.

3.2. Kaucija se uplaćuje na blagajni Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, II sprat, ured 229, do 23.11.2022. godine do 14,00 sati.

3.3. Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10 % bit će vraćena na blagajni jedan sat nakon završetka javne prodaje-licitacije, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa kupoprodajne cijene. 

3.4. Zaposleni u Agenciji i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije.

 

4. PREGLED VOZILA

4.1. Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije mogu se pogledati na službenom parking prostoru Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo sljedećim danima: 14., 18. i 23.11.2022. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 057/326-367.

 

5. DOSTAVLJANJE PONUDE

5.1. Ponuda se dostavlja na Obrascu za cijenu ponude, u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na kojoj treba  na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe), naziv ponuđača (za pravne osobe), broj LOT-a za  koji se dostavlja ponuda, sa naznakom „Ponuda za prodaju službenih vozila i specijaliziranih  službenih vozila putem licitacije-NE OTVARATI“.

5.2. U slučaju da ponuđač dostavlja ponude za više LOT-ova, ponuda za svaki LOT pakuje se u posebne  koverte, koje se opet pakuju u zajedničku kovertu.

5.3. Rok za dostavljanje ponuda je 23.11.2022. godine, do 14,00 sati, na Pisarnici Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo. Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.

5.4. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 24.11.2022. godine u 13,00 sati, u amfiteatru Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo.

5.5. Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova, s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

5.6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u postupku javne prodaje-licitacije.

5.7. Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti lično na Pisarnici Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, ured 021 ili na web stranici Agencije www.sipa.gov.ba.

 

6. SADRŽAJ PONUDE

6.1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

6.2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje-licitacije, kopija rješenja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca ovjerena od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa.

6.3. Ukoliko pоnuđač (fizička ili pravna osoba) ponudu dostavlja za više LOT-ova, dovoljna je jedna ovjerena kopija identifikacionog dokumenta (za fizičke osobe) ili jedna ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) koju dostavlja u jednoj ponudi, prvoj po rednom broju LOT-a na koji se prijavljuje.

6.4. Popunjen Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama).

6.5. Dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

6.6. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

6.7. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.1. do 6.6.

 

7. POSTUPAK JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

7.1. Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog ili usmenog zahtjeva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđaču koji povuče svoju ponudu uplaćena kaucija od 10 % neće biti vraćena. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko je Komisija započela javno otvaranje primljenih ponuda.

7.2. Predsjednik Komisije otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

7.3. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje-licitacije.

7.4. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

7.5. Nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije. 

7.6. Ako se na poziv za javnu prodaju-licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom javne prodaje-licitacije.

7.7. Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena.

7.8. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

8. OBAVEZE KUPCA

8.1. Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka javne prodaje-licitacije.

8.2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

8.3. Uplata se vrši na sljedeći način:

a) Primalac: Jedinstveni račun trezora BiH (JRT) otvoren kod „Unicredit Bank“ d.d. Mostar, broj računa: 3380002210018390, svrha doznake „Kupovina službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila“ za Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA);

b) Broj poreznog obveznika: trinaestocifreni ID broj pravne osobe ukoliko uplatu vrši pravna osoba ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizička osoba;

c) Vrsta uplate: 0;

d) Vrsta prihoda: 811 114;

e) Općina: treba da odgovara šifri općine prebivališta (sjedišta) uplatioca;

f) Porezni period: treba da odgovara datumu uplate;

g) Poziv na broj: 0;

h) Budžetska organizacija: 0107999.

8.4. Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.

8.5. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilima, koje se neće razmatrati.

8.6. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

8.7. Ukoliko kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Agencija će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 057/326-367.

9.2. Agencija zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi javnu prodaju-licitaciju vozila po ovom јavnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

 

KOMISIJA ZA JAVNU

PRODAJU-LICITACIJU VOZILA  

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PUNUDE

Ponuda za kupovinu vozila LOT _______ (upisati broj LOT-a za koji ponuđač dostavlja ponudu)

 

 

Naziv pravne osobe (ukoliko je ponuđač pravna osoba) ili ime i prezime (ime jednog roditelja) ukoliko je ponuđač fizička osoba:

___________________________________________________________________________________

 

Tačna adresa: ________________________________________________________________________

Broj telefona: ________________________________________________________________________

Broj tekućeg računa (za fizičke osobe): ___________________________________________________

Broj poslovnog računa (za pravne osobe):__________________________________________________

IZNOS PONUDE U KM: __________________________

 

 

Potpis: ___________________                                        MP.                             (pečat za pravne osobe)

 

 

Uz ponudu dostaviti: 

- dokaz o izvršenoj uplati kaucije;

- ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta (za fizičke osobe);

- kopiju rješenja o upisu u sudski registar ne stariju od tri mjeseca ovjerenu od strane nadležnog organa 

  (za pravne osobe).

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: