Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja putničkih/terenskih motornih vozila: Lada Niva i Daewoo Espero

Datum objave: 23.01.2023. 08:44 / Izvor: Večernji List, 23.01.2023.

KANTONALNI SUD U TUZLI

 

Broj: 003-0-SU-22-000 893 Datum,

17. januar 2023. Godine

 

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („SI. novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 38/2005, 22/2006, 63/2010, 72/2010 - ispr., 7/2013 i 52/2014), predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli obja vljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju motornih (putničkih/terenskih) vozila prikupljanjem pismenih ponuda

 

Predmet prodaje:

Predmet javne prodaja su sljedeća putnička/terenska motorna vozila:

1.Putničko-terensko motorno vozilo Lada Niva, godina proizvodnje 1999, boja vozila bijela, radni obujum motora cm31690, maksimalna snaga (kw) 58, vrsta goriva benzin, broj šasije:XTA212130X1435538,

2.Putničko motorno vozilo DAEVVOO ESPERO, godina proizvodnje 1997, radni obujum motora cm31796, maksimalna snaga (kw) 70, broj šasije: KLAJ F1981VB200723.

3.Putničko motorno vozilo DAEVVOO ESPERO 1.8 CD, godina proizvodnje 1997, radni obujum motora cm31796, maksimalna snaga (kw) 70, broj šasije: KLAJF1981TB132513.

 

Pravo učestvovanja:

Pravo učestvovanja imaju domaće fizičke i pravne osobe. Pravo učestvovanja nemaju zaposlenici Kantonalnog suda u Tuzli i članovi njihove uže porodice.

 

Pregled motornih vozila:

Motorna vozila se mogu pogledati na adresi Fočanska bb, bivša kasarna "Grabov potok", u razdoblju od 01.2.2023. godine do 10.2.2023. godine radnim danom od 11,00 do 14,00 sati, uz obveznu najavu na broj telefona 035-307-100.

Kontakt osoba: Mensur Gulamović

 

Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju, u zapečaćenoj u neprovidnoj koverti, sa imenom i adre¬som ponuditelja ili firmom, ukoliko se radi o pravnom licu, na kojoj će pisati sljedeće riječi: "Ponuda za kupovinu motornih vozila" - ne otvarati". Ponuda se dostavljaju za sva vozila. Ponude dostavljene samo za određena vozila neće se uzeti u razmatranje.

Ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol Kantonalnog suda u Tuzli do naznačenog roka za dostavljanje ponuda, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje.

Ponude se dostavljaju do 13.2.2023. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda u prisutnosti zainteresiranih ponuđača održat će se u prostorijama Kantonalnog suda u Tuzli dana 13.2.2023. godine u 13:00 u Ulici Maršala Tita br. 137.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači lično ili putem ovlaštenih punomoćenika, ukoliko se radi o fizičkoj osobi, odnosno, ovlaštena osoba ili njegov punomoćenik, ukoliko je ponuđač pravna osoba.

 

Sadržaj ponude

Ponuda sadrži slijedeće:

Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, kopija lične karte);

Podaci o pravnom licu (naziv i sjedište pravnog lica, ovlaštena osoba, kontakt osoba, adresa, adresa e-pošte, broj telefona, ovjerena kopija aktualnog izvoda iz sudskog registra nadležnog suda, ovjerenakopija uvjerenja o poreznoj regis¬traciji, broj transakcijskog računa); Iznos ponude u KM;

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač ponude pravna osoba, ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

Početna cijena:

Procijenja vrijednost svih vozila od strane ovlaštenog procjenitelja iznosi 1.352,00 KM.

Ponude koje budu dostavljenje u iznosu manjem od procijenjene vrijednosti neće se uzimati u razmatranje.

 

Obaveze kupca

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a preuzimanje vozila će se izvršiti odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati i potpisivanja ugovora o kupoprodaji. Ponuđač, čija cijena ponude bude najveća, odnosno kupac, dužan je uplatiti iznos za kupljena vozila u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda odnosno pismene obavijseti o rezultatima otvaranja ponuda, nakon čega će, uz prezent¬aciju dokaza o uplati, s njim biti zaključen ugovor o kupoprodaji. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac. Kupac je dužan kupljena vozila preuzeti najkasnije 5. dana od dana potpisivan¬ja ugovora.

 

PREDSJEDNIK SUDA

Indira Hadžimehmedović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: