Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka kompjuterske opreme i potrepština za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

Datum objave: 02.03.2023. 11:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1415-1-1-11-3-44/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba/Služba za kontakt Selma Osmanagić-Klico
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kompjuterske opreme i potrepština za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se izvršiti putem trezora Federalnog ministarstva financija-finansija iz Budžeta Porezne uprave Federacije BiH za
2023. godinu, u roku ne dužem od 60 (šezdeset) dana od dana prijema fakture s pratećom dokumentacijom, po isporuci, u
skladu sa tačkom 5.4. tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

03.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Porezna uprava Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića broj
4., 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 17.04.2023. 09:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Selma Osmanagić-Klico
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Selma Osmanagić-Klico
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka PC računara - All in one ili Tiny in One (AiO ili TiO) osobnih računara za organizacione jedinice Porezne
uprave Federacije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213000-5 Personalni kompjuteri

III Ukupna količina ili obim ugovora
150

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

225000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka prenosivih računara/laptopa za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30213100-6 Laptopi

III Ukupna količina ili obim ugovora
70

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

133000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka skenera za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30216110-0 Skeneri za kompjutere

III Ukupna količina ili obim ugovora
3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka štampača i plotera za kompjutere za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30232100-5 Štampači i ploteri

III Ukupna količina ili obim ugovora
U skladu sa obrascem za cijenu ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka čitača barkoda za organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30216130-6 Čitači barkoda

III Ukupna količina ili obim ugovora
16

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 (tri) mjeseca računajući od dana stupanja na pravnu snagu ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.04.2023. 08:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.04.2023. 09:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Tax Administration of the Federation of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200575050089
Contact person Selma Osmanagić-Klico
Address Husrefa Redžića 4
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 289-800
Fax number (033) 289-939
Email address javnenabavke@fpu.gov.ba
Website address www.pufbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Computer equipment and supplies

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of computer equipment and supplies for organizational units of the Tax Administration of the Federation of
Bosnia and HerzegovinaII 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 30000000-9 Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Additional object(s) 30200000-1 Computer equipment and supplies

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 LOT 1 0 03.04.2023.
2 LOT 2 0 03.04.2023.
3 LOT 3 0 03.04.2023.
4 LOT 4 0 03.04.2023.
5 LOT 5 0 03.04.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 LOT 1 1 17.04.2023. 08:30
2 LOT 2 1 17.04.2023. 08:30
3 LOT 3 1 17.04.2023. 08:30
4 LOT 4 1 17.04.2023. 08:30
5 LOT 5 1 17.04.2023. 08:30
 
Address and place Tax Administration of the Federation of Bosnia and Herzegovina, Husrefa

Redžića 4, 71000 Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: