Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja radnih mašina i motornih vozila

Datum objave: 23.03.2023. 09:22 / Izvor: Nezavisne novine, 23.03.2023.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem ,,EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari" Stanari raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju radnih mašina i motornih vozila putem javne prodaje - licitacije

 

I Predmet prodaje

Predmet prodaje, koja se vrši putem javne prodaje - licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, su sljedeće radne mašine i motorna vozila:

 

Red. br.

Naziv

Najniža početna cijena (KM bez PDV-a)

1.

Hidraulični bager Komatsu PC210 (interni broj 10)

40.000,0aKM

2.

Hidraulični bager Komatsu PC700 (interni broj 19)

99.000,00 KM

3.

Grejder Komatsu GD655 (interni broj 2)

32.000,00 KM

4.

Kamion Kamaz 6520 (interni broj 21)

12.000,00 KM

5.

Kamion Kamaz 6520 (interni broj 22)

12.000,00 KM

6.

Kombinovana radna mašina Komatsu WB97s (interni broj 2)

20.000,00 KM

7.

GAZ 33027 (bez nadogradnje)

2.000,00 KM

 

Napomena:

Prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmetnu prodaju.

 

II Kriterijumi za vrednovanje ponuda

Početna cijena mašina/vozila je kao u stavu I ovog javnog oglasa. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Mašine/vozila koje su predmet javnog oglasa prodaju se ponuđačima koji dostave najveću cijenu za mašinu/vozilo.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuđač, za svako od ponuđenih vozila/mašina.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude jednaku cijenu, prihvatiće se ponuda ponuđača koji je prvi dostavio ponudu prema datumu i vremenu prijemnog štambilja protokola Prodavca.

 

III Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju zainteresovana fizička i pravna lica koja dostave ponudu jednaku ili veću od početne cijene mašine / vozila.

 

IV Pregled mašina / vozila i dostavljanje ponuda

Mašine / vozila koja su predmet ovog javnog oglasa se mogu pogledati svake srijede u peridu od 10:00 do 14:00 sati na lokaciji - Montažni plac Rudnika. Potrebna je prethodna najava na broj telefona 066/773-346, kontakt osoba Dejan Lazić.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 10.04.2023. godine do 12:00 sati.

Ponude, dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU PRODAJU - LICITACIJU - NE OTVARAJ" poštom ili lično na adresu „EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari" Stanari, Stanari bb, 74208 Stanari.

Ponude koje stignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

V Obaveze kupca

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja obavijesti o prihvatanju ponude pristupiti zaključenju ugovora.

Kupac je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti cjelokupan iznos za mašine/vozila na broj žiro računa naveden u ugovoru, a u skladu sa dostavljanim predračunom.

Sve poreze i troškova oko prenosa vlasništva, troškove transporta, registracije, osiguranja i si. snosi kupac.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: