Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(MK) Nabavka toplog obroka za učenike za školsku 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026

Datum objave: 05.05.2023. 09:36 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.05.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Školski obroci

2023/S 088-267212

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OOU Goce Delchev Airport - Skopje
Poštanska adresa: "Gorno Lisiche" street, no. 23, Skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Dragica Mehandziska
E-pošta: ougocedelcev_sgl@yahoo.com
Telefon: +389 2438288
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://oougocedelcevaerodrom.edu.mk/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/17f2dcee-b090-42d8-aa1e-caf48320c429/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/17f2dcee-b090-42d8-aa1e-caf48320c429/1
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/17f2dcee-b090-42d8-aa1e-caf48320c429/1
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of a hot meal for disciples for the school year 2023/2024, 2024/2025 and 2025/2026

 

Referentni broj: 07638/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15894210 Školski obroci
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

A more detailed description of the subject of procurement is given in the tender documentation

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 266 990.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15897100 Vojnički obroci
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

OOU Goce Delchev Airport - Skopje, address "Gorno Lisiche" street no. 23 Skopje

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of a hot meal for disciple for the school year 2023/2024, 2024/2025 and 2025/2026. A more detailed description of the subject of procurement is provided in the tender documentation

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 266 990.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 27
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

List and brief description of conditions:

List and brief description of conditions:

Economic operators will be able to participate in the selection for public procurement for which the contracting

authority, through the accompanying documentation, determines:

that there are no reasons for exclusion from it,

that the conditions for qualitative selection are met, namely:

a) ability to perform activity;

b) economic and financial situation

c) technical and professional ability.

and standards:

a) for quality systems

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

As stated in the procurement documents

 

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

An electronic auction will be used

Additional information about electronic auction:

he public procurement contract will be awarded using an electronic auction in order to obtain new prices

corrected to, which are new values for certain data from the offer.Details on how to use an electronic auction are

given in the tender documentation.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/05/2023
Lokalno vrijeme: 08:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/05/2023
Lokalno vrijeme: 08:00
Mjesto:

 

OOU Goce Delchev, Aerodrom municipality, with headquarters at: "Gorno Lisiche" street, no. 23

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

As stated in the tender documents

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

 

Additional information is provided in the tender documentation

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: OOU Gotse Delchev, Aerodrom municipality
Poštanska adresa: "Gorno Lisiche" street, no. 23, Skopje
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: ougocedelcev_sgl@yahoo.com
Telefon: +389 2438288
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: OOU Gotse Delchev, Aerodrom municipality
Poštanska adresa: "Gorno Lisiche" street, no. 23, Skopje
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: ougocedelcev_sgl@yahoo.com
Telefon: +389 2438288
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
02/05/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: