Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka peleta

Datum objave: 19.05.2023. 13:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1400-7-1-42-3-27/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GRADAČAC
IDB/JIB 4209156840000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Fatima Jukan
Adresa H. K. Gradaščevića br.54
Poštanski broj 76250 Gradačac (bhp sa)
Općina/Grad Gradačac
Telefon (035) 369-750
Faks (035) 369-751
Elektronska pošta fatima.jukan@gradacac.ba
Internet adresa www.gradacac.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije podijeljen na lotove.
U pogledu podjele predmeta nabavke na lotove, u ZIDZJN propisuje da ako ugovorni organ u postupku javne nabavke iz
dijela drugog ovog zakona (dakle, u svim postupcima nabavke osim konkurentskog zahtjeva i direktnog sporazuma) nije
podijelio predmet nabavke na lotove, dužan je u obavještenju o nabavci navesti osnovne razloge zašto predmet nabavke
nije podijeljen na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka peleta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka peleta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet09110000-3 Kruta goriva
Dodatni predmet(i) 09111400-4Goriva na bazi drva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

33600,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Gradačac, zgrada Gradske uprave i Vatrogasni dom u Gradačcu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.05.2023. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Gradačac, ul. H.K.Gradaščevića 4, Sala za sjednice
Datum i vrijeme 29.05.2023. 12:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1400-7-1-42-3-27/23
PODIJELI: