Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornog vozila Škoda Superb

Datum objave: 23.05.2023. 09:38 / Izvor: Akta.ba, 23.05.2023.

Broj: 10-02.3-2475-6/23

Datum: 19.05.2023. godine

 

Na osnovu Rješenja direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH broj: 10-02.3-2475/23 od 18.04.2023. god. o prodaji službenog vozila, a u vezi sa članom 12. stav (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načina korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 26/14 i 18/14) Komisija za prodaju službenog vozila putem provođenja postupka javne licitacije, a sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imenovana Rješenjem direktora broj: 10-02.3-2475-2/23 od 18.04.2023. godine, objavljuje

 

D R U G I J A V N I O G L A S

za prodaju službenog motornog vozila Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH putem

javne prodaje - licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

1.PREDMET PRODAJE

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine putem javne licitacije prodaje motorno vozilo slijedećih karakteristika:

Marka automobila: Škoda

Tip (model): Superb

Registarska oznaka: A83-M-106

Godina proizvodnje: 2013

Vrsta motora:benzin

Broj šasije: TMBAB43T6E9028965

Boja vozila: siva

Snaga/zapremina motora: 118 KW/1798 cm3

Pređeno kilometara: cca 470.000 km

Stanje vozila: ispravno, u voznom stanju

Registrovano do 09.12.2023. godine

Oprema: standardna plus 4 ljetnje auto gume dimenzija 205/55 R 16

Početna cijena: 13.500,00 KM

 

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Pravo učešća u postupku javne licitacije, sistemom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju/depozit u iznosu od 10% od početne prodajne cijene.

2.2. Uplata kaucije/depozita vrši se u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u

Banjoj Luci, ul. Veljka Mlađenovića bb., kancelarija broj 308/II sprat, dana 29. i 30.05.2023. godine, u vremenskom periodu od 10:00 do 12:30 sati. Po uplati kaucije/depozita potencijalni kupci će dobiti dokaz o uplati i Obrazac za cijenu ponude.

2.3. Zaposleni u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešča na licitaciji.

 

3. PREGLED VOZILA

3.1. Službeno motorno vozilo se može pogledati na parking prostoru Agencije za lijekove i medicinska

sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb. u Banjoj Luci , od 23.05-30.05.2023. godine u vremenu od

9:00 do 12:00 sati.

3.2. Kontakt osoba je Nemanja Ševo tel.br. 051/456-040 lok.224

3.3. Prodaja vozila se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i reklamacija koja se

odnose na stanje vozila koja su predmet ponude.

 

4. DOSTAVLJANJE PONUDA

4.1. Ponuda za vozilo, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za

javnu licitaciju motornog vozila“ i sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije, primaju, na Protokolu  Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb. Banja Luka, kancelarija

broj 112 u prizemlju zgrade.

4.2. Rok za dostavljanje ponuda je 30.05.2023. godine do 13:00 sati. Sve ponude dostavljene poslije

navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje.

4.3. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održaće se 30.05.2023. godine u 13:15 časova, u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića  bb. Banja Luka, kancelarija 309/II sprat.

4.4. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, i to fizička lica lično ili po punomoćniku, a Pravna lica putem ovlaštene osobe.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

5.1. Ponuda sadrži sljedeće elemente:

a) ime i prezime,adresu i broj telefona (ukoliko se radi o fizičkom licu),

b) ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra koji nije  stariji od 3 (tri) mjeseca, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku licitacije, adresa (ukoliko se radi o pravnom licu),

c) iznos ponude izražen u KM,

d) dokaz o uplati kaucije – fotokopija,

e) ovjerena kopija lične karte (fizičko lice)

5.2. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ako je podnosioc ponude pravno lice, ista mora  biti potpisana od strane ovlaštene osobe u pravnom licu i ovjerena pečatom tog pravnog lica.

5.3.Prihvatljivom ponudom se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 5.1 i 5.2. i čiji je iznos  ponude jednak ili veći od početne cijene vozila.

 

6. POSTUPAK LICITACIJE

6.1. Predsjednik Komisije pristupa otvaranju prispjelih ponuda čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: redni broj, naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

6.2. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku licitacije.

6.3.Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika licitacije koji je dostavilo najpovoljniju ponudu sa najvećom cijenom.

6.4. Ako se na licitaciji odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

6.5.Ako se prijave dva ili vise ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, predsjednik Komisije će proglasiti za pobjednika onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu na prijemnom štambilju Agencije za lijekove i medicinska  sredstva BiH.

 

7. OBAVEZE KUPCA

7.1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju Ugovora o  kupoprodaji u roku od 7 dana od dana završetka licitacije.

7.2. Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo, uplatiti puni iznos postignute cijene najkasnije u roku  od 7 dana od obostranog potpisivanja Ugovora.

7.3. Uplata punog iznosa kupoprodajne cijene izvršiće se na:

 JRT Trezor BiH-Depozitni račun

 Broj računa: 551-790-22204048-58 ( Unikredit banka a.d. Banja Luka)

 Broj poreskog obveznika: JIB građanina ili ID broj pravnog lica

 Vrsta uplate: 0

 Vrsta prihoda: 811114

 Opština: šifru opštine prebivališta - sjedišta uplatioca

 Budžetska organizacija: 0717999

 Poziv na broj:0000000000

 

7.4. Prodaja vozila se vrši po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih pregovora i žalbi  koje se odnose na predmet prodaje.

7.5. Sve poreze i troškove prenosa vlasništva, kao i sve ostale troškove snosi kupac.

7.6. Primopredaja vozila se vrši u viđenom stanju na parkingu Agencije za lijekove i medicinska  sredstva BiH, ul. Veljka Mlađenovića bb. Banja Luka, nakon što Agencija sistemom provjere kroz Glavnu knjigu Trezora BiH utvrdi da je cjekokupan iznos uplaćen po gore pomenutoj instrukciji za plaćanje.

7.7. Ukoliko kupac ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene u rokovime iz tačke 7.1 i tačke 7.2, uplaćena kaucija neće biti vraćena. Agencija za lijekove i  medicinska sredstva BiH će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

8. DODATNE INFORMACIJE

8.1. Sve informacije u vezi javne licitacije mogu se dobiti od dana objave javnog oglasa do 29.05.2023. godine, ne računajući dane vikenda, u vremenu od 13.00. do 14.00. časova na broj telefona 051/456- 040, lok.224.

8.2. Učesnicima u postupku licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena kaucija biće vraćena (jedan) sat nakon završetka licitacije na blagajni, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i dokaza o izvršenom prenosu vlasništva, kao i sistemom provjere kroz Glavnu knjigu Trezora BiH.

8.3. Komisija za provođenje postupka prodaje vozila zadržava pravo da obustavi ili poništi prodaju službenih motornih vozila do dana otvaranja ponuda, 30.05.2023. godine.

8.4. Puni tekst ove licitacije biće objavljen na web stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. www.almbih.gov.ba , a skraćeni tekst u dnevnim novinama Glas Srpske, Oslobođenje i Večernji  list BiH dana 23.05.2023.godine

 

Komisija za provođenje postupka javne licitacije

 

Obrazac za cijenu ponude ovdje.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: