Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje aukcije) Nabavka ležajeva za lokomotive, putničke i teretne vagone

Datum objave: 24.05.2023. 13:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1373-1-1-362-4-124/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o sukcesivnoj nabavci ležajeva za lokomotive, putničke i teretne vagone.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna isporuka ležajeva za lokomotive, putničke i teretne vagone.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34631000-9 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesta isporuke robe: za ponuđače iz RS/BiH paritet je – DDP skladišta Ugovornog organa u Doboju, Banja Luci i
Prijedoru-Sekcije OŠV (Incoterms 2010), za ponuđače van teritorije RS/BiH paritet je – DAP skladišta Ugovornog
organa u Doboju, Banja Luci i Prijedoru-Sekcije OŠV (Incoterms 2010.).

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke robe: sukcesivno, u roku do 60 (šezdeset) dana, računajući od datuma prijema narudžbe od strane
Kupca. Rok trajanja ugovora: 1 (jedna) godina, računajući od datuma obostranog potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja
postupka javne nabavke.:
Dana 20.03.2023.godine pod brojem protokola II-4.3.5469/23, Ugovorni organ je uputio Obavještenje i Odluku o
izboru najpovoljnijeg ponuđača, ponuđaču „GANGES“D.O.O.- DOBOJ. Navedenim obavještenjem ponuđač je bio u
obavezi da dostavi dokumentaciju u skladu sa članom 45. stav (2) za tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. Glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), u roku od 5 (pet) dana od dana prijema navedenog obavještenja.
Navedeni ponuđač nije dostavio zahtjevanu dokumentaciju u navedenom ostavljenom roku od 5 (pet) dana, a što je
vidljivo iz dostavnice II-4.3.5469/23 od 20.03.2023.godine (ponuđač pošiljku zaprimio 27.03.2023.godine).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

21.04.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-1-362-4-124/23
PODIJELI: