Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka, isporuka i ugradnja portala

Datum objave: 29.05.2023. 08:42 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-1-1-314-3-211/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRNESA MAŠIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

isporuka i ugradnja portala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabavke je nabavka robe – isporuka i ugradnja portala u skladu sa traženim uslovima/zahtjevima
naznačenim u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl 46. ZJN) dokazati da je
registrovan za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabavke. U tom smislu kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće
Rješenje o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da
je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene
kopije sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. i 49. ZJN, ponuđači trebaju ispuniti sljedeće
minimalne uslove:
a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 ugovora koji su u vezi sa predmetom nabavke u posljednje tri godine,
računajući od dana dostave ponude s tim da ukupna vrijednost realiziranih ugovora ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za
LOT 1 mora iznositi najmanje 5.000,00 KM, a ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za LOT 2 vrijednost realiziranih ugovora
mora iznositi najmanje 25.000,00 KM.
Napomena: Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za oba LOT-ova, onda ovaj uslov treba biti ispunjen kumulativno, ponuđač
mora imati uspješno realizirane ugovore minimalne vrijednosti 30.000,00 KM.
b) Ponuđač je dužan dostaviti dokaz o tehničkim karakteristikama za ugrađene materijale kojim se potvrđuje da
materijali zadovoljavaju tražene tehničke karakteristike iz tačke 1. Opis tehniček specifikacije za LOT 1 i LOT 2

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Maršala Tita 25, Sarajevo
Datum i vrijeme 19.06.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – isporuka i ugradnja portala za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 – isporuka i ugradnja portala za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39299200-6 Sigurnosno staklo

III Ukupna količina ili obim ugovora
1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mehmeda Spahe 3, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.06.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – isporuka i ugradnja portala za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice Sarajevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 – isporuka i ugradnja portala za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine – Glavne jedinice Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39299200-6 Sigurnosno staklo

III Ukupna količina ili obim ugovora
1 portal

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26709,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mehmeda Spahe 3, sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.06.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: