Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka cijevi, profila i limova

Datum objave: 29.05.2023. 13:29 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2850-1-1-17-3-10/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KOMUNALNE USLUGE A.D. PRIJEDOR
IDB/JIB 4400684900008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Komljenović
Adresa Kozarska 87
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 237-177
Faks (052) 237-801
Elektronska pošta info@komunalneusluge.org
Internet adresa https://komunalneusluge.org/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmeti nabavke navedeni u tehničkoj specifikaciji predstavljaju srodne predmete nabavke međusobno funkcionalno
povezane zbog čega se navedeni postupak javne nabavke ne dijeli na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka cijevi, profila i limova - ponovljeni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka limarskih proizvoda za potrebe "Komunalne usluge" AD Prijedor
sa sukcesivnom isporukom, u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44163000-0 Cijevi i armatura

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Okvirna količina nabavke je definisana u prilogu- tehničke specifikacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

DDP skladište kupca - "Komunalne usluge" AD Prijedor, ulica Osmana Džafića bb
DOnja Puharska/Prijedor

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti, a koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. ZJN
BiH

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 60,00 %
2 Rok plaćanja 40,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kozarska br.87, Prijedor
Datum i vrijeme 19.06.2023. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: