Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka medicinskog potrošnog materijala 5. (peti) krug, za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine

Datum objave: 29.05.2023. 16:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

669-1-1-340-3-237/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
IDB/JIB 4218136720007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sabina Kos-Klepić
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-000
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta kbzenica@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

349100,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinski potrošni materijal 5. (PETI) KRUG, za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine,
(otvoreni postupak uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11-66/23)

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinski potrošni materijal 5. (PETI) KRUG, za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica na period od 1 (jedne) godine,
(otvoreni postupak uz namjeru provođenja e-aukcije, tender broj: 11-66/23)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67, zgrada Direkcije, kancelarija broj 30,
Sala za sastanke
Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Sabina Kos-Klepić
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-017
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta sabina.kos@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sabina Kos-Klepić
Adresa Crkvice 67
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 447-017
Faks (032) 226-576
Elektronska pošta sabina.kos@kbze.ba
Internet adresa www.kbze.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1. Gaza, proizvodi od gaze, vata, zavoji i marame

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

229120,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2. Flasteri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

66280,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3. Gaza sa jodoformom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5140,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4. Sanitetski materijal za potrebe operacionih sala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22690,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5. Ostali pomoćni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5680,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6. Jednostruke klipse i višekratni klip aplikator za otvorene operacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8860,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7. Polimerske neapsorbilne klipse

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

670,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8. Kost vještačka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9. Igle za PEN

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2520,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10. Koštani vosak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

850,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11. Set za suprapubičnu drenažu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2390,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU KBZ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.06.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2023. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.06.2023. 10:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: