Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka drvenog peleta za sezonu grijanja 2023/24.

Datum objave: 30.05.2023. 14:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5555-7-1-7-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ
IDB/JIB 4218132220000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Bašić
Adresa Aleja ljiljana 50.
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 465-128
Faks (032) 465-128
Elektronska pošta mss_maglaj@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Jednokratna isporuka

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka drvenog peleta za sezonu grijanja 2023/24

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka peleta za potrebe centralnog grijanja JU Mješovita srednja škola Maglaj, u količini od 60 (šezdeset ) tona
za sezonu grijanja 2023/2024 do skladišta na adresi ugovornog organa, prema specifikaciji u prilogu TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28800,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke je skladište JU Mješovita srednja škola Maglaj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prodavac se obavezuje da će robu ispručiti na adresu kupca u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje u roku 30 od dana dostavljanja fakture o ispručenoj robi od strane dobavljača

III 4. Ograničenja za učešće

Prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu ispunjavanja USLOVA za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti propisane članom 46.
Zakona, ponuđači treba da budu registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su
registrovani ili su osnovali firmu. Kao DOKAZ kojim se potvrđuje ispunjavanje uslova iz tačke 3.2. ponuđači trebaju dostaviti
Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom
se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se
dostavljaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije (organ uprave – općina, sud ili notar). Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao
poduzetnik, dužan je dostaviti odgovarajući akt nadležnog opštinskog organa da je registrovan
i da obavlja djelatnost za koju je registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, dobavljač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i
ovjerenu od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske
dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
- običnu kopiju Potvrde banke ne stariju od tri(3) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude kod koje ponuđač
ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije
blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci.
Dobavljač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 dana
originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru (AKO NIJE DOSTAVIO UZ
PONUDU) dostaviti u roku od 5 dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku
sposobnost.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost


uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora kao u predmetnoj nabavci ( isporuka drvenog peleta)
)srazmjerno sa procjenjenom vrijednošću nabavke u posljednje tri godine dana ili od dana registracije odnosno početka
poslovanja; (ponuđači svoje iskustvo mogu dokazivatii sa 1 (jednim ) ugovorom veće vrijednosti);
Navedeni dokaz podnosi se u formi spiska izvršenih ugovora uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj
realizaciji. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ,
vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda
obezbijedi. Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
-naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;
-predmet ugovora;
-vrijednost ugovora;
-vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;
-navode o uredno izvršenim ugovorima.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.06.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ulica i broj: Aleja Ljiljana 50, 74250 Maglaj. Soba broj: Kancelarija sekretara
škole
Datum i vrijeme 13.06.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: