Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka peleta za sezonu grijanja 2023/2024

Datum objave: 30.05.2023. 15:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

905-7-1-27-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "MUSTAFA MULIĆ"
IDB/JIB 4218091950006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Erna Bradarić
Adresa Šije bb
Poštanski broj 74203 Matuzići (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 465-140
Faks (032) 465-140
Elektronska pošta odgoj@bih.net.ba
Internet adresa www.osmustafamulic.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Jednokratna isporuka

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nebavka pelete za sezonu grijanja 2023/2024

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka peleta za potrebe centralnog grijanja JU OŠ Mustafa Mulić, Šije 16, u količini od 50 (pedeset) tona do
skladišta na adresi ugovornog organa, prema specifikaciji u prilogu TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111400-4 Goriva na bazi drva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke je skladište JU OŠ Mustafa Mulić centralna škola i dvorana na adresi; Šije 16, ukupno: 40 tona za isporuku i
područna škola na adresi: Gornje Šije, ukupno 10 tona za isporuku

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prodavac se obavezuje da će robu ispručiti u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje u roku 45 dana od dana dostavljanja fakture od strane dobavljača

III 4. Ograničenja za učešće

Prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu ispunjavanja USLOVA za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti propisane članom 46.
Zakona, ponuđači treba da budu registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su
registrovani ili su osnovali firmu. Kao DOKAZ kojim se potvrđuje ispunjavanje uslova iz tačke 3.2. ponuđači trebaju dostaviti
Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom
se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se
dostavljaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije (organ uprave – općina, sud ili notar). Ako ponudu

dostavlja fizičko lice kao poduzetnik, dužan je dostaviti odgovarajući akt nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da
obavlja djelatnost za koju je registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, dobavljač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i
ovjerenu od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske
dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
- običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 3 (tri) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje
ponuđač ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun
nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru (AKO NIJE DOSTAVIO UZ
PONUDU) dostaviti u roku od 5 dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku
sposobnost.


III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora posjedovati;
uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora kao u predmetnoj nabavci ( isporuka drvenog peleta)
)srazmjerno sa procjenjenom vrijednošću nabavke u posljednje tri godine dana ili od dana registracije odnosno početka
poslovanja; (ponuđači svoje iskustvo mogu dokazivati i sa 1 (jednim ) ugovorom veće vrijednosti);
Navedeni dokaz podnosi se u formi spiska izvršenih ugovora, uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj
realizaciji. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ,
vrijedi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda
obezbijedi. Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
-naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;
-predmet ugovora;
-vrijednost ugovora;
-vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;
-navode o uredno izvršenim ugovorima.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.06.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.06.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ugovorni organ: JU OŠ Mustafa Mulić Ulica i broj: Šije 16 Soba broj: Kancelarija
direktora škole
Datum i vrijeme 12.06.2023. 13:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: