Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba - šlep prikolice

Datum objave: 02.06.2023. 09:47 / Izvor: Akta.ba, 12.05.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

UPRAVA POLICIJE

Broj: 05-04/06-11-454/23

Datum: 12.05.2023. godine

Na osnovu člana 14., člana 17. stav (1), člana 18. stav (1), člana 87. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), člana 26. i člana 27. stav (3) Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK-a”, broj 13/16 i 16/17), te Pravilnika o javnim nabavkama MUP USK-a i Uprave policije MUP USK-a broj: 05-01-02-1/23 od 26.04.2023. godine, načelnik Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP USK-a donosi:

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke roba - šlep prikolice

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe - jedne prikolice za šlepanje neispravnih službenih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP USK-a.

Član 2.

Predmetna nabavka će se fmansirati iz sredstava budžeta Uprave policije MUP USK-a za 2023. godinu. Javna nabavka će biti provedena primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (,,S1. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), podzakonskim i internim aktima.

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 87. i član 88. Zakona o javnim nabavkama.

Oznaka i naziv iz JRJN:

34223300-9 Prikolice

Član 3.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 8.500,00 KM (slovima: osamhiljadapetstotina i 00/100 KM).

Član 4.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Sektor za materijalno-finansijske poslove i informacijsko- komunikacijske tehnologije, Odsjek za materijalno opremanje i komercijalne poslove.

Član 5.

Otvaranje i ocjenu ponuda provest će Komisija za javne nabavke Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, imenovana Rješenjem broj: 05-04/04-2-11-1422/22 od 08.11.2022. godine. Sastav i djelokrug rada Komisije utvrđenje Rješenjem.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazlože nj e

Na osnovu iskazane potrebe i zahtjeva organizacione jedinice za održavanje i popravak službenih motornih vozila Uprave policije (automehaničara) neophodno je nabaviti šlep prikolicu za prevoz službenih vozila koja zbog kvarova nisu u voznom stanju, a trebaju se prevesti do automehaničarske radionice Uprave policije ili servisne radionice dobavljača koji vrši popravak i održavanje vozila na osnovu zaključenog ugovora.

Predmetna nabavka je uvrštena u Plan javnih nabavki Uprave policije MUP USK-a za 2023. godinu broj: 05-04/06-11-414/23/RS od 03.05.2023. godine, a fmansirat će se iz sredstava budžeta Uprave policije MUP USK-a za 2023. godinu.

Nabavka će biti provedena primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22).

Po procjeni Sektora za materijalno-finansijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije utvrđeno je daje ova odluka osnovana, odnosno da su stečeni svi potrebni uslovi za odlučivanje.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Dostavljeno:

  1. Komisija za javne nabavke Uprave policije MUP USK-a
  2. Sektor za materijalno-finansijske poslove i IKT
  3. - za objavu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: