Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke građevinskog materijala

Datum objave: 02.06.2023. 10:13 / Izvor: Akta.ba, 25.05.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Broj: 05-05/01-11-520/23

Datum, 25.05.2023.godine

Na osnovu člana 18. stav 1., člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK - a”, broj 13/16 i 16/17), i Pravilnika o javnim nabavkama MUP-a broj: 05-01-02-1/23 od 26.04.2023.godine, a na osnovu Zahtjeva Uprave policije broj: 05-04/05/02-1-169/23 i broj:05-04/05/02-1 -171/23 od 23.05.2023.godine broj:. Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona donosi:

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DIREKTNI SPORAZUM –

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke građevinskog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za 2023.godinu.

Procijenjena vrijednost javne nabavke usluga bez PDV-a iznosi do 6.000,00 KM. (slovima: šesthiljada KM).

Postupak javne nabavke provest će se putem direktnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 i 59/22) i Pravilnika o javnim nabavkama MUP-a broj: 05-01-02-1/23 od 26.04.2023.godine podzakonskim i internim aktima.

Oznaka i naziv iz JRJN (jedinstveni rječnik javne nabavke) 44190000-9 razni građevinski materijali

Član 2.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Sektor za materijalne poslove i podršku, Odsjek za materijalne poslove i nabavu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje

Rješavajući po Zahtjevima Uprave policije broj: 05-04/05/02-1-169/23 i broj:05-04/05/02-l- 171/23 od 23.05.2023.godine u postupku javne nabavke materijala za sanaciju/adaptaciju zidova u službenim prostorijama Operativno-komunikacijskog centra, utvrđeno je daje isti osnovan i da sadrži elemente za odlučivanje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14 i 59/22).

Pri donošenju Odluke o pokretanju javne nabavke materijala za sanaciju/adaptaciju zidova službenih prostorija, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Bihać posebno se rukovodilo činjenicom da su službene prostorije nisu adekvatne za dalji nesmetan rad, te instaliranje i stavljanje u funkciju nove opreme, da je predložena nabavka planirana u Planu nabavki za 2023.godinu broj: 05-05/01-11-417/23 od 04.05.2023godine, da je realno procijenjena vrijednost na tržištu, da su obezbijedena sredstva za nabavku, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Prilog ovoj Odluci je kopija Zahtjeva Uprave policije broj: 05-04/05/02-1-169/23 i broj:05- 04/05/02-1-171/23 od 23.05.2023.godine sa kojim je saglasan rukovodioc organa koji provodi postupak javne nabavke

- Sektor za IKT-za objavu 

- web stranici MUP-a 

- a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: