Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2023. 10:14

Prodaja rabljenih vozila

Izvor: Akta.ba, 26.09.2023.

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti

 

Na osnovu Odluka o prodaji stalnih sredstava -putničkih vozila broj: 04-16-4-5331/23 i člana 2. stav ( 3.) Instrukcijo o načinu i pravilima sprovođcnja Javnog nadmatenja-licitacijc za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika Institucija Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-4348/23 od 29.05.2022.godine,i člana 7.Pravila licitacije za prodaju motornih vozila, te Odluka o formiranju Komisije za prodaju motornih vozila Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine broj :04-16- 4-5331-1/23 od 22.08.2023, i 04-16-4-5331-3/23 od 15.09.2023.,godine objavljuje

JAVNI POZIV

ZA LICITACIJU-OTKUP RABLJENIH VOZILA

 

I Predmet prodaje

 

Rb

Marka vozila i registarski broj

Godina proizv.

Broj šasije

Broj motora

Gorivo

Kilom.

Cijena (KM)

Napomena

1.

Volkvvagen Passat M18-0-794

2015

WVWZZZ3CZGE038 504

CRL440655

dizel

289136

20.000,00

registrovan

2.

BMW 530D A92-E-971

2016

VVBA5D31090GV84 042

69569475

dizel

291371

30.000,00

registrovan

 

UKUPNO 50.000,00 KM

 

II

 

Prilikom prodaje motornih vozila vršit će se prodaja svih vozila pojedinačno ili u paketu. Prednost pri kupovini će imati ponude za kupovinu vozila u paketu. Motorna vozila se kupuju po principu viđeno- kupljeno. Naknadne reklamacije se neće uvažavati.


III

 

Za učešće na licitaciji potrebno je izvršiti uplatu kaucije u iznosu od 2.000,00 KM za red.br. 1, red br.3.000,00 KM,te u paketu 5.000,00 KM.

 

Uplata depozita /kaucije za učešće u postupku javnog nadmetanja -licitacije se vrši na slijedeći način:

Primalac Ministarstvo flnansija i trezora BiH Transakcijski račun broj: 0000030000000145

Poziv na broj: 37111

 

Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija: Ministarstvo sigurnosti BiH.

 

Povrat depozita /kaucije učesnicima koji su ostvarili pravo na povrat iste (oni koji nisu prošli kao najbolji ponuđač u postupku licitacije) vršit će se temeljem zahtjeva institucije koja provodi postupak javnog nadmetanja-licitacije.

 

IV

 

Ponuda sadrži:

 

Podaci o fizičkom licu ( ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, broj telefona, broj tekućeg računa, broj i naziv banke i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta)

Podaci o pravnom licu ( fotokopija rješenja o upisu u sudski registar ovjeren od strane nadležnog organa , ime ovlaštenog lica za postupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke)

 

Iznos ponude u konvertibilnim markama (KM) potpisane od strane ponuđača. Vozila za koja se podnosi ponuda. Dokaz o uplati depozita.

 

I koliko je ponuđač pravno lice mora biti ovjerena pečatom pravnog lica Ponudu pošaljite na adresu

 

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti - PROTOKOL Trg BiH br. 1 71 000 Sarajevo.

 

Sa napomenom: "Komisija - prodaja rabljenih vozila"-,,NE OTVARAJ" do 02.10.2023. godine, do 12:00h. Ponude koje pristignu iza 12:00 h neće se uzimati u razmatranje.

 

V

 

U slučaju da imamo dvije ili više ponuda sa istom ponuđenom cijenom (identične) Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, kupac, dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od sedam (7) dana od dana proglašenja pobjednikom licitacije.

 

Kupljena vozila preuzimaju se u roku 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji i uplate sredstava na račun.

 

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

 

VI

 

Motorna vozila mogu se pogledati:, u dogovoru sa ovlaštenim službenicima ministarstva Daria Perković-Hai i Srđan Radović.Termine dogovoriti telefonom: 063/530 330 i 065/884 077, u vremenu od 10:00-14:00h.

 

VII

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033 492 773, 063/530 330 radnim danom od 10:00-15:00h.

 

VIII

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će se komisijski 02.10.2023.godine u 13:00h, na XI katu sala za sastanke, u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1 u Sarajevu.

 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponuđači koji su izvršili uplatu depozita, uz obavezno pridržavanje epidemioloških mjera.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: