Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tablet računara

Datum objave: 23.09.2016. 09:28 / Izvor: Akta.ba, 22.09.2016.

Broj: 01-13.71-15237-1/16

Sarajevo, 19.09.2016.god.

 

Na osnovu člana 18. zakona o javnim-nabavkama  ("Službeni glasnik BiH", br.39/14), člana 46. Statuta JP BH POSTA d.o.o. Sarajevo (prečišćeni tekst), i člana 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH"' br 90/14)' a u vezi sa Zahtjevom Službe marketinga br. 08.3-13 1415237/16 od 16.09.2016.godine, Generalni direktor "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke tablet računara za potrebe organizacije 9.oktobar -Svjetskog dana pošte ( 5 kom ), putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku koja nema karakter investicije i investicionog održavanja, a odnosi se na nabavku tablet računara za potrebe organizacije 9.oktobar - Svjetskog dana pošte ( 5 kom).

ČIan 2

iz člana 1 ove 0dluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu od 1.600,00 KM bez PDV-a, shodno Planu poslovanja za 2016. godinu - Plan marketinških aktivnosti tabela Ml 4, redni broj 3. stav 3.2. i Planu Javnih nabavki redni broj 28 JRJN 22000000 - robe

Član 3.

Realizacija ove odluke provest će se na nivou Sektora za ekonomsko-finansijske poslove Generalne direkcije , u skladu sa Zakonom i općim aktima Društva.

Član 4.

Nakon provedenog direktnog sporazuma sa odabranim ponuđačem zaključit će se odgovarajući ugovor shodno članu 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ili pribaviti račun ili druga odgovarajuća

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Služba marketinga se obratila Zahtjevom 08.3-13.73-15237/16 od 16.09.2016 godine za nabavku tablet računara za potrebe organizacije 9,oktobar - Svjetskog dana pošte ( 5 kom). Analizirajući predmetni zahtjev. Stručni tim za provođenje postupaka javnih nabavki u „JP BH POŠTA'' d 0 0 Sarajevo utvrdio je da su ispunjene pretpostavke za realizaciju nabavke, te je shodno zakonu i općim aktima Društva dostavio predmetni zahtjev Generalnom direktoru na konačno odobravanje i saglasnost aktom br. 01-13.14.-15237-2/16 od 19.09.2016.god. sa prijedlogom odgovarajuće odluke.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: