Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kopir mašine i multifunkcionalnih uređaja

Datum objave: 10.10.2016. 16:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.10.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

166-1-1-32-3-22/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200872000007
Kontakt osoba Muhameda Humačkić
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 286-074
Faks (033) 286-094
Elektronska pošta javne.nabavke@parlament.ba
Internet adresa www.parlament.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kopir mašine i multifunkcionalnih uređaja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kopir mašine i multifunkcionalnih uređaja za potrebe Parlamentarne skupštine BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.10.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.11.2016. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.11.2016. 17:00:00
Adresa i mjesto Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo, Trg BiH broj 1, Mala sala /I

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke. Ugovorni organ u
ovom slučaju ne smije dostaviti tendersku dokumentaciju ponuđaču na druge načine (putem e-maila, pošte, i sl.).
Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje, moguće je isključivo preko
Portala e-Nabavke. Uvjet za učešće u postupku javne nabavke je da ponuđač preuzme tendersku dokumentaciju sa Portala
e-Nabavke odnosno www.ejn.ba.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 31.10.2016. do 16 sati.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kopir mašine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kopir mašine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
kompjutera, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 30121100-4 Mašine za fotokopiranje

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37606,83

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 35 dana od dana potpisivanja Ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, sjedište Ugovornog organaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka multifunkcionalnih uređaja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka multifunkcionalnih uređaja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim
kompjutera, štampača i namještaja
Dodatni predmet(i) 30122000-0 Kancelarijske mašine za štampanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

3 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37435,89

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke 35 dana od dana potpisivanja Ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, sjedište Ugovornog organa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: