Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka štampanih obrazaca, knjiga, službenih listova, brošura...

Datum objave: 08.11.2016. 14:44 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

761-7-1-120-3-81/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SREBRENIK
IDB/JIB 4209464820001
Kontakt osoba Muharem Bajraktarević
Adresa Radnička bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje službenih listova, brošura i dr. materijala za općinu Srebrenik u 2017. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje službenih listova, brošura i dr. materijala za općinu Srebrenik u 2017. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22900000-9 Razni štampani materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

12.820,51 KM bez PDV-a

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,51

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Srebrenik, Služba za opću upravu i zajedničke poslove Srebrenik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti u roku od 20 dana od dana isporuke roba i ispostavljanja računa prihvaćenog od lica koje će pratiti
isporuku

III 4. Ograničenja za učešće

Ne zahtijeva se

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa članom 46. ZJN ponuđač mora biti registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kao dokaz ponuđač je
dužan dostaviti Izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, a kojim se
dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe
moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i moraju osim dokaza za svakog člana da je
registrovan dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu sa naznakom ko ima ovlaštenje za predstavljanje, potpisivanje ponude
i zaključenje ugovora.
U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u svrhu
dokaza u smislu ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan je dostaviti sve dokaze kao i
pravna lica s tim da umjesto Izvoda iz sudskog registra o registraciji za obavljanje djelatnosti dostavlja:
- potvrdu nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan a koja je predmet
nabavke u ovom postupku.
Ukoliko ponuđač dostavlja kopije dokumenata, kojima dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti, iste moraju
biti ovjerene od strane nadležnog organa.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAKIV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

22.11.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.11.2016. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 22.11.2016. 10:30:00
Adresa i mjesto Služba za finansije i inspekcijski nadzor, Ul. Varoških polja bb


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Općinski načelnik
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-163
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Muharem Bajraktarević
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 366-415
Faks (035) 369-163
Elektronska pošta javnenabavkesreb@gmail.com
Internet adresa www.srebrenik.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: