Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka reagensa i potrošnog materijala za centralnu laboratoriju

Datum objave: 17.11.2016. 15:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.11.2016.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

843-1-1-49-3-54/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKIĆ" BIHAĆ
IDB/JIB 4263189550001
Kontakt osoba Amir Mujetić
Adresa Darivalca krvi 67
Poštanski broj 77000 Bihać (bhp sa)
Općina/Grad Bihać
Telefon (037) 318-800
Faks (037) 318-901
Elektronska pošta amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa www.kbbihac.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

750000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka reagensa i potrošnog materijala za centralnu laboratoriju

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

-Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za svaki lot.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Rješenje o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra ili izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane
nadležnog organa kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljenje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-Uvjerenje od strane poslovnih banaka da žiro račun ponuđača nije bio u blokadi u posljednjoj godini dana,
-Poslovni bilansi za posljednju financijsku godinu,
-Izjavu o ukupnom prometu ponuđača, i o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora,za period od tri
posljednje godine poslovanja.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-Spisak izvršenih ugovora u posljednje tri godine poslovanja,
-Opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti,
-navode o angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim organima za koje se ne može zahtjevati da su zaposleni kod
ponuđača,
-Uvjerenje nadležne institucije za kontrolu kvalitete,
-Dokaz ponuđača da je predmet nabavke registriran kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva za prometovanje u BiH,
-Izjava ponuđača o prihvatanju postupka kontrole robe složenije vrste koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime
nadležni organ zemlje sjedišta privrednog subjekta.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.12.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.1.2017. 11:45:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.1.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, zgrada uprave, sala za sastanke, soba br. 8


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-Reagensi i potrošni materijal za hematološke brojače , aparat"RUBI" ili "ekvivalent"-zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dat u tenderskoj specifikaciji za lot 1.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka ugovornog organ koja se nalazi u sjedištuANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- Reagensi i potrošni materijal za hematološke brojače, aparat "HEMOLIZER 5" ili "ekvivalent" -zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 2.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka ugovornog organa koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3-Reagensi i potrošni materijal za transfuziju, aparat "ABBOT ARHITECT" ili "ekvivalent" - zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 3.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

140000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4- Reagensi i potrošni materijal za biohemiju, aparat BECKMAN COULTER AU 480" ili "ekvivalent" -otvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 4.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5-Reagensi i potrošni materijal za biohemiju , aparat "XL 1000" ili "ekvivalent"- zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 5.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6- Reagensi i potrošni materijal za hematologiju, aparat "EMERALD" ili "ekvivalent"- zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis daj je u tenderskoj specifikaciji za lot 6.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7- Reagensi i potrošni materijal za biohemiju , aparat "ABBOT ARHITECT CL 8200" ili "ekvivalent"-Zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 7.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8- Reagensi i potrošni matrijal za koagulaciju, aparat "SISMEX CA 500" ili "ekvivalent"- zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikacij za lot 8.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9-Reagensi i potrošni materijal za ABS, aparat "SIEMENS RAPID POINT 405" ili "ekvivalent"- zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 9.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10- Reagensi i potrošni materijal za imunohemiju, aparat "ABBOT ARHITECT i 2000" ili "ekvivalent" -zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 10.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 11- Reagensi i potrošni materijal za imunohemiju za aparat "ELECTICA TICA" ili "ekvivalent- zatvoreni sistem

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Detaljan opis dat je u tenderskoj specifikaciji za lot 11.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Data je u tenderskoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Odgoda plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka UO koja se nalazi u sjedištu.INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Cantonal Hospital "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać
UIN 4263189550001
Contact person Amir Mujetić
Address Darivalca krvi 67
Postal code 77000 Bihać (bhp sa)
Municipality/City Bihać
Telephone (037) 318-800
Fax number (037) 318-901
Email address amir.mujetic@kbbihac.ba
Website address www.kbbihac.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Una-Sana Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Laboratory Reagents

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 24000000-4 Chemical products
Additional object(s) 33696500-0 Laboratory reagents

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Destribed in tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

27.12.2016.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.1.2017. 11:45:00
Address and place Darivalaca krvi 67 , 77000 Bihać

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: