Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka robe za nadogradnju protuprovalno-protuprepadnog sustava u poštanskim uredima

Datum objave: 30.12.2016. 10:04 / Izvor: Official Journal of the European Union, 30.12.2016.

Hrvatska-Zagreb: Nadzorni i sigurnosni sustavi i uređaji

2016/S 252-465416

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HP – Hrvatska pošta d. d.
87311810356
Jurišićeva 13
Služba(e) za kontakt: Ured za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Milena Serdarušić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 14981079
E-pošta: info.javnanabava@posta.hr

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0029173

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost

Poštanske usluge

I.3)Nabava u ime drugih naručitelja

Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:

Nadogradnja protuprovalno-protuprepadnog sustava u poštanskim uredima.

II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)

Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu

II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

35120000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

II.1.8)Podaci o grupama

Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne

II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)

Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne

II.2)Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1)Ukupna količina ili opseg:

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 3 300 000 HRK

II.2.2)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.3)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno traženju iz točke 23. dokumentacije za nadmetanje.
Jamstvo za uredno izvršenje ugovora sukladno traženju iz točke 33.C. dokumentacije za nadmetanje.
Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti sukladno traženju iz točke 26. dokumentacije za nadmetanje.

III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

III.1.4)Ostali posebni uvjeti:

Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne

III.2)Uvjeti sudjelovanja

III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.A. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.B. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.C. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 10.D. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 11.A. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 11.B. dokumentacije za nadmetanje.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave sukladno točki 11.C. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz pravne i poslovne sposobnosti sukladno traženju iz točke 12.A. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz pravne i poslovne sposobnosti sukladno traženju iz točke 12.B. dokumentacije za nadmetanje.

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz financijske sposobnosti sukladno traženju iz točke 12.C. dokumentacije za nadmetanje.

III.2.3)Tehnička sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelj je obvezan dostaviti popis i potvrde o urednom izvršenju ugovora sukladno traženju iz točke 12.D. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti opis predmeta nabave sukladno traženju iz točke 12.E. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.F. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.G. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.H. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz sukladno traženju iz točke 12.I. dokumentacije za nadmetanje.

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1)Podaci o određenoj profesiji

III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2)Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Najniža cijena

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba: ne

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:

04.02.01.

IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

ne

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)

Dokumentacija se naplaćuje: ne

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

8.2.2017 - 14:00

IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

hrvatski.
Drugo: Sukladno točki 19. dokumentacije za nadmetanje ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Tehničku dokumentaciju ponuđenog predmeta nabave iz točke 12.E. dokumentacije za nadmetanje dozvoljeno je dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

IV.3.6)Rok valjanosti ponude

do: 8.6.2017

IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 8.2.2017 - 14:00

Mjesto

Soba 317.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ovaj ugovor će se obnavljati: ne

VI.2)Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Žalbeni postupak

VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe

VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

VI.5)Datum slanja ove objave:

27.12.2016

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: