Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka kompleta alata za servis PC i računarske mreže

Datum objave: 07.02.2017. 14:06 / Izvor: Akta.ba, 03.02.2017.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

 d.d. - Sarajevo

Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

 

Jablanica, 03.02.2017. god.

Broj: 02-2-83-1781 /17

 

Na osnovu člana 69. stav (2) e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevoi, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine , člana 25., 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i člana 4. stav (6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01-25162/15-234/15 od 25.08.2015.godine i Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015.godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj U-01 -6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine i dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara društva i direktora podružnica Društva broj: U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosim

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke kompleta alata za servis PC i računarske mreže za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 10202-119/16, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci 1409-7-1-114-3-79/16 objavljenog na „Portalu javnih nabavki" dana 03.10.2016. godine, zbog toga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav (2) e) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice «Hidoelektrane na Neretvi» Jablanica da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi svim učesnicima i time ih ujedno obavijesti o rezultatima postupka nabavke.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.elektroprivreda.ba istovremano sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1409-7-1114-3-79/16 objavljenog na „Portalu javnih nabavki" dana 03.10.2016. godine, za nabavku kompleta alata za servis PC i računarske mreže za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica, ponudu je dostavio slijedeći ponuđač:

1. "ARCHITEKTENGRUPPE S 71" d.o.o. Sarajevo...............sa cijenom od 1.374,12 KM bez PDV-a

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija za nabavke je utvrdila da 1 (jedan) ponuđač ispunjava kvalifikacijske kriterije ugovornog organa i to:

1. "ARCHITEKTENGRUPPE S 71" d.o.o. Sarajevo...............sa cijenom od 1.374,12 KM bez PDV-a

odnosno da je kvalificirani ponuđač i da njegova ponuda može biti predmet tehničke ocjene ponuda.

Komisija za nabavke je nakon provjere i analize ponude kvalificiranog ponuđača utvrdila da je tehnički prihvatljiva ponud ponuđača:

1. "ARCHITEKTENGRUPPE S 71" d.o.o. Sarajevo...............sa cijenom od 1.374,12 KM bez PDV-a

odnosno da njegova ponuda može biti predmet ekonomske ocjene ponuda.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, Komisija za nabavke je nakon izvršene kvalifikacione i tehničke ocjene pristupila ekonomskom vrednovanju ponuda shodno utvrđenom kriteriju «najniža cijena».

Cijeneći navedeno činjenično stanje, Komisija za nabavke je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav (2) e) Zakona o javnim nabavkama BiH da se izvrši poništenje postupka nabavke, zbog toga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, te je shodno tome predložila donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Na osnovu ovog prijedloga Komisije, ugovorni organ donio je odluku kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Svaki ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka kod poništenja javne nabavke prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili Pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o poništenju postupka javne nabavke. Žalba se podnosi ugovornom organu JP „Elektroprivreda BiH" d.d.- Sarajevo, Podružnica „Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: