Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje postupka) Nabavka SCADA softvera i računara

Datum objave: 07.02.2017. 14:19 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2017.

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

DIREKTOR

Izvod broj: KZ 104/16

Sarajevo. 06.02.2017. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj KZ 104/16 od 31.01.2017. godine, u postupku javne nabavke br. KZ 104/16 „Nabavka Scada softvera i računara"(isporuka sa instalacijom i puštanjem u rad) donosi se :

 

O D L U K A

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke broj KZ 104/16 za nabavku roba : „Nabavka Scada softvera i računara"(isporuka sa instalacijom i puštanjem u rad) iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav 2. tačka d) ZJN.

 

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici : www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponudačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učcstvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : KZ 104/16 od 29.12.2016.godine.

Javna nabavka je provcdcna putcm konkurcntskog zahtjcva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi : 20.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 247-7-1-2-3-5/17 poslato jc na objavljivanje na Portal javnih nabavki dana 04.01.2017.godine.

Komisija zajavnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 293/16 od 03.11.2016.g.,i dopunskim Rješenjem članova komisije broj KZ 104/16-1 od 29.12.2016.g.

Komisija zajavnu nabavku dostavila je dana 02.02.2017.g. Preporuku o poništenju postupka javne nabavke roba „Nabavka Scada softvera i računara"(isporuka sa instalacijom i puštanjem u rad) tender broj KZ 104/16.

 

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajućc zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

Da je ukupan broj pristiglih ponuda : 1 (jedna) ponuda - „Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajcvo

Da je blagovremeno zaprimljena: 1 (jedna) ponuda - „Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo

Da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda

-Da dostavljcna ponuda ponuđača ,.Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ispunjava zahtjevane TD uslove prema obliku, i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponude konstatovano je da ponuđač „Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtijevane kvalifikacione uslove iz tačke 14.3 tenderskc dokumcntacije „Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti" iz razloga što je ponudač u ponudi dostavio Rješenje o izmjenama podataka br. 065-0-Reg-l 6-002181 sa datumom izdavanja 22.08.2016. godine i isto je starije od tri mjeseca od dana izdavanja a računajući od momenta predaje ponude a što nije u skladu sa postavljenim tenderskim uslovom:,, Original ili ovjerena fotokopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa- organ uprave ili notar (ili Rješenja o registraciji) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od momenta predaje ponude."

-Utvrdeno je da ponuda ponuđača „Mibo Komunikacije" d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa tražene tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ova ponuda smatra neprihvatljivom i ista se u potpunosti odbacuje.

Polazeći od gore navedenih konstatacija, i činjenice da za predmetnu nabavku nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, Komisija je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 2., tačka d) ZJN BiH za poništavanje postupka nabavke, „Nabavka Scada softvera i računara"(isporuka sa instalacijom i puštanjem u rad).

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka d) ZJN, donesena je Odluka o poništenju postupka kao u članu 1. ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: