Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja kombi busa TAM i GAZ

Datum objave: 14.02.2017. 07:45 / Izvor: Akta.ba, 06.02.2017.

Broj : 1388  /17

Datum : 06.02.2017.

 

 

Na osnovu Odluka Nadzornog odbora broj 6608/16 od 29.06.2016. godine i izvještaja komisije o procjeni sredstava 1215/17 od 02.02.2016.godine, JP “Šume TK” dd Kladanj objavljuje :

 

 

O G L A S

za prodaju stalnih sredstava

 

I

Raspisuje se oglas za prodaju stalnih sredstava putem javnog oglašavanja – Licitacije. Predmet prodaje su dole navedena stalna sredstva  sa karakteristikama :

R.b.

Naziv stalnog sredsta

Početna cijena

1.

Kombi bus TAM 80A50   (ŠG”Konjuh”- Kladanj)

  • godina proizvodnje : 1989.
  • U havarisanom stanju

 

1.000,00 KM

2.

Kombi bus GAZ   (ŠG”Konjuh”- Kladanj)

  • godina proizvodnje : 1989.
  • U havarisanom stanju

 

400,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Zainteresovani kupci  mogu pogledati svakim radnim danom  u vremenu od 700 do 1500 h na adresi ,ŠG”Konjuh” Kladanj. uz prethodnu najavu na kontakt telefon:  035/621-662.

Sredstva se prodaju po principu viđeno-kupljeno.

 

III

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica..Na cijenu SS će se zaračunati PDV. Ponuda mora biti u zatvorenoj koverti ,uredno potpisana i ovjerena,sa fotokopijom lične karte za fizička lica ili memorandumom ako je ponuđač  pravno lice,tačnom adresom,kontakt telefonom i sa iznosom ponude.Kriterij za ocjenu ponuda je najviša ponuđena cijena.Ponudu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JP “Šume TK” dd, ul. Fadila Kurtagića br.1, Kladanj,sa naznakom “PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA ” najkasnije do 21.02.2017.g do 13 00 sati.

 

IV

Otvaranje blagovremeno zaprimljenih ponuda obavit će se dana 21.02.2017.g u 13 00 sati na adresi  Fadila Kurtagića br.1, Kladanj.

 

V

Svaki ponuđač,kao garanciju za ozbiljnost ponude,mora izvršiti uplatu depozita na žiro račun Preduzeća 1321600311487057 NLB Banka u iznosu 10 % od početne cijene sredstva,najkasnije do otvaranja ponuda.Uplaćeni depozit će biti vraćen ponuđačima koji ne budu odabrani dok će odabrani kupac biti dužan izvršiti uplatu preostale ponuđene vrijednosti vozila .Kupljeno  sredstvo se preuzima najkasnije u roku pet dana od dana otvaranja ponuda.

 

VI

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su dostavila ponudu ili lica koja imaju ovjerenu punomoć za zastupanje ponuđača. Ponijeti ličnu kartu zbog identifikacije.Osobe koje ne posjeduju dokaz o izvršenoj uplati depozita 10 % od ponuđene vrijednosti, neće moći prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

 

 

 v.d.  D I R E K T O R

  Mahmutović Nermina dipl.ecc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: