Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabineta

Datum objave: 14.02.2017. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-86-3-26/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba Vladana Javorac
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 342-698
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-114-4/17 od 04.01.2017. godine radi nabavke potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabinata za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabinata za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.3.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.3.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.3.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije, kancelarija br.17), Ul. Dvanaest
beba b.b., Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapecacenoj koverti, na kojoj mora da bude naznaceno: naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponudaca, broj nabavke: 01-114-1/17, naziv predmeta nabavke i naznaka: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju licno na protokol Univerzitetskog klinickog centra Republike Srpske ili poštom preporuceno, a primaju se
do 07.03.2017.god. do 9 casova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se nece razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponudaca.
Univerzitetski klinicki centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove ponudaca u otvorenom postupku.
Narucilac zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
clanom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH("Službeni glasnik BiH" broj:39/14).


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-114-4/17 od 04.01.2017. godine radi nabavke potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabinata za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kape i potrošni materijal za EEG aparat (Medelac Valor) na Klinici za dječije bolesti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Magacin, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-114-4/17 od 04.01.2017. godine radi nabavke potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabinata za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Potrošni materijal za EMNG, EP i EEG kabinete na Klinici za neurologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Magacin, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovarenoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-114-4/17 od 04.01.2017. godine radi nabavke potrošnog materijala za EEG, EMNG i EP kabinata za potrebe
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Potrošni materijal za EEG kabinet na Klinici za psihijatriju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Magacin, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-86-3-26/17
PODIJELI: