Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka stručno naučnog časopisa za potrebe općinskog organa državne službe općine Banovići

Datum objave: 17.02.2017. 11:33 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2017.

U skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zanona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH";. broj 104/14) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga, broj 01-05- 106/17 od 27.01. 2017. godine Općinski načelnik objavJjuje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

„Godišnja nabavka stručno naučnog časopisa za potrebe općinskog organa državne službe općine Banovići"

 

a) UGOVORNI ORGAN

Naziv ugovornog organa : Općina Banovići

Adresa Alije Dostovića broj 1

Poštanski broj 75290

Opštiria/Grad Banovići

IDB/JIB: 4209362820007

TeJefon: 035 743 400

Faks: 035 743 433

EJektronska pošta (e-mail): opcina.banovici@bih.net.ba

Internet adresa (web) www.opcina-banovici.com.ba

b) VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE:

Javna nabavka usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH broj 39/14) na koji se shodno članu 8. Zakona o javnirn nabavkama primjenjuje poseban režim.

c) PREDMET JAVNE NABAVKE:

„Godišnja nabavka stručno naučnog časopisa za potrebe općinskog organa državne službe općine Banovići"

d) VRSTA UGOVORA

Ugovor o javnoj nabavci usluga

e) PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE:

1.400,00 KM bez PDV-a

f) BROJ JAVNE NABAVKE. 01-05-106/17 od 27.01.2017.godine

g) EVIDENCIONJ BROJ JAVNE NABAVKE IZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016.GODINU 184

h) JRJN OZNAKA PREDMFTA: 22211000-2

i) JRJN NAZIV PREDMETA JAVNE NABAVKE- Usluge povezane s razvojem kadrova

 

j) OPIS PREDMETA NABAVKE :

Nabavka stručnog časopisa iz finansijsko računovodstvene oblasti, radnih odnosa i javnih nabavki, prostornog uređenja i dr. za potrebe općine Banovići za 2017. godinu.

Stručni časopisi moraju biti dostupni u elektronskoj formi, uz omogućavanje pristupa arhivi i bazi praktičnih primjera pravnih akata iz različitih oblasti ( ugovori, žalbe, rješenja, tužbe i slično) putem web stranice

Da se štampa najmanje jedno specijalno izdanje časopisa godišnje u kojem će biti sadržani pitanja i odgovori na najaktuelnija pravna i ekonomska pitanja, upotpunjena smiskom praksom iz prethodne godine.

k) PERIOD ZA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR .

Ugovor se zaključuje jednokratno

l) KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE U 5KLADU ZA ČLANOM 64. ZAKONA :

Najniža cijena prihvatljive ponude

m) USLOVI I ZAHTJEVI KOJE PONUDAČI TREBAJU ISPUNITI.

Ponudač mora biti registrovan za pružanje predmetne usluge. Ugovorni organ zadržava pravo da od ponuđača zahtijeva dokaze sukladno članu 44. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14).

n) PERIOD VAŽENJA PONUDE :

Dvadeset dana od isteka roka za prijem ponude

o) NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE :

Lično, putem pošte, putem faksa i/'ili elektronski, po objavi ovog javnog poziva, zainteresirani subjekti koji pružaju predmetne usluge , mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude do 06.02.2017. godine. 

Ponuđač je dužan dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

p) ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA

Općtna Banovići Alije Dostovića broj 1 75290 Banovići i/ili

Faks: +387 35 743 433

Elektronska pošta (e-mail): opcina.banovici@bih.net.ba

q) DATUM I VRIJME ZA PROVOĐENJE PREGOVARANJA I/ILI DISKUSJJA SA PONUDACIMA AKO JE TO NEOPHODNO

Naknadno će se utvrditi termin po potrebi.

r) VRSTA I VRIJEDNOST GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE ILI ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA, UKOLIKO SU ONE PREDVIĐENE : Nema zahtjeva za garanciju.

s) DA LI SE UGOVOR ZA USLUGE ZAKLJUČUJE ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENJW ODREĐENE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE

Zaključit će se ugovor o javnoj nabavci usluga za izvršenje usluge. Period isporuke je kontinuiran tokom 2017 godine

Plaćanje usluge izvršit će se u roku od 60 dana od dana ispostave fakture.

 

t) KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU PONUDA (DATUM, MJESTO I VRIJEME)

31.12.2017 godine u 12,00 sati.

u) WEB ADRESA STRANICE ILI DRIJGA INTERNETSKA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETl DODATNA DOKUMENTACIJA (AKO JE DODATNA DOKDMENTACIJA PREDVIĐENA):

Nema dodalne dokumentacije.

v) UGOVORNI ORGAN FORMIRA KOMISIJU KOJA ĆE IZVRŠITI OCJENU PONUDA I PREPORUČITI UGOVORNOM ORGANU DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI UGOVORA I ZAKLJUČENJE UGOVORA ILI ODLUKE O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

w) KONTAKT OSOBA. BROJ TELEFONA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE:

Džanić Nusret Tel:+387 35 743 441 Fax: +387 35 743 433

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: