Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Nabavka vodiča, spojne i ovjesne opreme za VN vodove

Datum objave: 20.02.2017. 15:02 / Izvor: Official Journal of the European Union, 31.12.2016.

Hrvatska-Zagreb: Elektrotehnička oprema

2016/S 253-466838

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o.
13148821633
Kupska 4
Služba(e) za kontakt: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Prijenosno područje Split, Služba za primarnu opremu, Odjel za VN vodove
Na pažnju (osoba za kontakt): Goran Čubra, dipl. ing.
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 21435255
E-pošta: goran.cubra@hops.hr
Telefaks: +385 21405916

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+005-0029340

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o. Prijenosno područje Split
13148821633
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5
Služba(e) za kontakt: Služba za zajedničke poslove, Urudžbeni, 1. kat
Na pažnju (osoba za kontakt): Danijela Čeko
21000 Split
Hrvatska
Telefon: +385 21405909
E-pošta: danijela.ceko@hops.hr
Telefaks: +385 21405916

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Nabavka vodiča, spojne i ovjesne opreme za VN vodove.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto isporuke robe – Grupa 1.
Mjesto isporuke predmetne robe je na paritetu DDP skladišta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d. o. o., Prijenosno područje Split, bez poreza na dodanu vrijednost, prema Incoterms 2010 – istovareno u skladištu:
— Trafostanica TS 400/220/110 kV Konjsko, u mjestu Konjsko, HR-21231 Klis.
2.3.2. Mjesto isporuke robe
Grupa 2:
— za robu koja se odnosi na dio Troškovnika pod 1., stavka 1.1. alučelični vodič, tipa Al/Če mjesto isporuke je skladište TS 110/35 kV Slavonski Brod,
— za robu koja se odnosi na dio Troškovnika pod 1., stavka 1.2. alučelični vodič tipa Al/ACS mjesto isporuke je: TS 400/220/110 kV Konjsko, u mjestu Konjsko, HR-21231 Klis.

NUTS kod HR035,HR035,HR024

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
— nabava i isporuka (uključuje transport na skladište) suvremenog tipa (najnovije generacije) visokotemperaturnog niskoprovjesnog vodiča s kompozitnom jezgrom, sa pripadajućom opremom i priborom,
— tvornička ispitivanja i preuzimanja po završetku proizvodnje, uz nazočnost predstavnika naručitelja. Troškovi ispitivanja i putnih troškova idu na teret ponuditelja.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31730000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave – Grupa 1.
Količina predmeta nabave – za Grupu 1. je točno određena Troškovnikom iz dijela B. DZN-a (za grupu 1.) koji se nalazi u obliku Excel radne datoteke učitan u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske) koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Ako ponuditelj promijeni količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a ili dostavi ponudu samo za dio količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena.
Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio točnu količinu predmeta nabave u skladu s odredbom članka 4. stavka 1. točke a) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12).
Količina predmeta nabave – Grupa 2.
Količina predmeta nabave – za Grupu 2. je točno određena Troškovnikom iz dijela B. DZN-a (za grupu 2.) koji se nalazi u obliku Excel radne datoteke učitan u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske) koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Ako ponuditelj promijeni količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a ili dostavi ponudu samo za dio količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena.
Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio točnu količinu predmeta nabave u skladu s odredbom članka 4. stavka 1. točke a) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 4 150 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
danima: 180 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Nabava visokotemperaturnog niskoprovjesnog vodiča, spojne i ovjesne opreme
1)Kratak opis:
Pod nabavom za Grupa 1: Nabava visokotemperaturnog niskoprovjesnog vodiča, spojne i ovjesne opreme, u okviru ove DZN, podrazumijeva se slijedeće:
— nabava i isporuka (uključuje transport na skladište) suvremenog tipa (najnovije generacije) visokotemperaturnog niskoprovjesnog vodiča s kompozitnom jezgrom, sa pripadajućom opremom i priborom,
— tvornička ispitivanja i preuzimanja po završetku proizvodnje, uz nazočnost predstavnika naručitelja. Troškovi ispitivanja i putnih troškova idu na teret ponuditelja.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31730000

3)Količina ili opseg:
Količina predmeta nabave – za Grupu 1. je točno određena Troškovnikom iz dijela B. DZN-a (za grupu 1.) koji se nalazi u obliku Excel radne datoteke učitan u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske) koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Ako ponuditelj promijeni količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a ili dostavi ponudu samo za dio količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena.
Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio točnu količinu predmeta nabave u skladu s odredbom članka 4. stavka 1. točke a) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 650 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 180 (od sklapanja ugovora)
Grupa br: 2 Naziv grupe: Nabava vodiča, uže tipa Al Če i tipa Al ACS nazivnog presjeka 240 40 mm2
1)Kratak opis:

Pod nabavom za Grupa 2: Nabava vodiča, uže tipa Al/Če i tipa Al/ACS nazivnog presjeka 240/40 mm2, u okviru ovog DZN-a, podrazumijeva se slijedeće:

— nabava i isporuka (uključuje transport na skladište) alučeličnih vodiča, uže tipa Al/Če i tipa Al/ACS nazivnog presjeka 240/40 mm2,

— tvornička ispitivanja i preuzimanja po završetku proizvodnje, uz nazočnost predstavnika Naručitelja. Troškovi ispitivanja i putnih troškova idu na teret ponuditelja.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31730000

3)Količina ili opseg:
Količina predmeta nabave – Grupa 2.
Količina predmeta nabave – za Grupu 2. je točno određena Troškovnikom iz dijela B. DZN-a (za grupu 2.) koji se nalazi u obliku Excel radne datoteke učitan u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske) koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Ako ponuditelj promijeni količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a ili dostavi ponudu samo za dio količine navedene u Troškovniku iz dijela B. DZN-a, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći, te će ponuda biti odbijena.
Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio točnu količinu predmeta nabave u skladu s odredbom članka 4. stavka 1. točke a) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 1 500 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
danima: 60 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj će dostaviti:
Za Grupu 1.:
— izvornu bankarsku garanciju koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „‚1. poziv‘” i „‚bez prigovora‘” na iznos od 132 500 HRK, ili
— novčani polog na iznos od 132 500 HRK.
Ako ponuditelj daje novčani polog, kao sastavni dio ponude ponuditelj mora dostaviti dokaz o uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d. o. o. na transakcijski račun (IBAN) HR92 2340 0091 5102 2183 7 na iznos od 132 500 HRK (rok povrata uplaćenog depozita kao jamstva za ozbiljnost ponude je neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3003-4-16 a pod svrhom plaćanja navesti naziv predmeta nabave i grupu – Grupa 1.
Za Grupu 2.:
— izvornu bankarsku garanciju koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „‚1. poziv‘” i „‚bez prigovora‘” na iznos od 75 000 HRK, ili
— novčani polog na iznos od 75 000 HRK.
Ako ponuditelj daje novčani polog, kao sastavni dio ponude ponuditelj mora dostaviti dokaz o uplati depozita u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d. o. o. na transakcijski račun (IBAN) HR92 2340 0091 5102 2183 7 na iznos od 75 000 HRK (rok povrata uplaćenog depozita kao jamstva za ozbiljnost ponude je neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3003-4-16 a pod svrhom plaćanja navesti naziv predmeta nabave nabave i grupu – Grupa 2.
Ostale upute vrijede i za grupu 1. i grupu 2.
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku izvornika bankarske garancije koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj u roku za dostavu ponuda dostavlja naručitelju u papirnatom obliku odvojeno od elektronički dostavljene ponude, a u sklopu elektronički uvezane i dostavljene ponude uvrštava skenirano jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb.
Jamstvo mora biti valjano najmanje do isteka roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok.
Ponuditelj gubi pravo na povrat jamstva za ozbiljnost ponude (bankarske garancije ili pologa) u slučaju:
— ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— ako ponuditelj dostavi neistinite podatke u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. ZJN-a,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ZJN-a,
— ako ponuditelj odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,
— ako ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Napomena: U tekstu bankarske garancije obavezno je taksativno navesti sve prethodno naznačene slučajeve za koja se izdaje jamstvo.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku.
Izvornik se dostavlja u plastičnom omotu (npr. uložni fascikl) koji mora biti zatvoren (npr. naljepnicom) kako bi se spriječilo naknadno vađenje i umetanje listova i s vanjske strane označen rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.).
Dostavljeno jamstvo mora činiti sastavni dio ponude uvezane u cjelinu i potrebno ga je uvezati jamstvenikom u ponudu na način kako je propisano ovim DZN-om za ostali dio ponude.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva će pohraniti.
Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno kada ponuditelj prihvati ugovor, odnosno dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Upute vrijede i za Grupu 1. i za Grupu 2.
Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi ugovor o javnoj nabavi, u roku od 7 dana od dana obostranog potpisa ugovora, dostavit će Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će biti u obliku izvorne bankarske garancije, koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa „na prvi poziv” i „bez prigovora”, te glasiti na iznos od 10 % (deset posto) vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora glasiti na: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb. Ponuditelj će, kao sastavni dio svoje ponude, priložiti Izjavu (na ili sukladno obrascu – izjava dijela G ovog DZN-a), o dostavljanju jamstva o urednom ispunjenju ugovora. Svaka grupa nabave ima svoj obrazac. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.
Rok važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora mora biti sukladno roku predviđenom za isporuku predmeta nabave iz ugovora plus 10 dana respiro.
U slučaju da nakon izdavanja jamstva dođe do izmjene ili dopune osnovnog ugovora o javnoj nabavi, obvezno se treba jamstvo uskladiti sa svakom izmjenom ili dopunom istog.
Naručitelj će aktivirati jamstvo u slučaju da druga ugovorna strana ne ispuni preuzete obveze, neuredno ih ispuni, odnosno zakasni s ispunjenjem.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Upute vrijede i za Grupu 1. I za Grupu 2.
Ponuditelj koji dostavi najpovoljniju ponudu i s kojim se sklopi ugovor o javnoj nabavi će, najkasnije po završnoj izvršenoj isporuci robe, dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora biti u obliku izvorne bankarske garancije, neopozive, bezuvjetne, plative „na 1. poziv” i „bez prigovora” te glasiti na iznos u visini od 10 % vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na: Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o., Kupska 4, HR-10000 Zagreb. Ponuditelj će, kao sastavni dio svoje ponude, priložiti Izjavu (na ili sukladno obrascu – izjava dijela H ovog DZN-a) o dostavljanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Svaka grupa nabave ima svoj obrazac. Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.
Rok važenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne može biti kraći od jamstvenog roka predmeta nabave iz ugovora.
Jamstvo za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odnosi se za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze za otklanjanje nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Za ovaj ugovor o javnoj nabavi nije predviđeno plaćanje predujma. Ugovorenu cijenu naručitelj će platiti na temelju privremenih situacija/računa odobrenih i ovjerenih od strane ovlaštene osobe naručitelja u skladu s Zapisnikom o utvrđivanju fazne/djelomične gotovosti.
Račune će naručitelj platiti u roku 60 dana uplatom na transakcijski račun (IBAN) odabranog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio ukoliko se ugovor sklapa sa zajednicom ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj, član zajednice ponuditelja odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.
Početak roka plaćanja počinje teći od:
1. dana kada je naručitelj (dužnik) primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu (datum u knjizi ulazne pošte/urudžbeni zapisnik); ili
2. dana kada je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije nego li je vjerovnik ispunio svoju obvezu; ili
3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.
Rok za pregled predmeta obveze točke 3. ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze, osim ako je iznimno ugovoren duži rok za pregled predmeta obveze. Račun ovjerava ovlaštena osoba naručitelja u roku od 8 dana od primitka računa. Dan primitka računa smatra se dokaziv dan primitka računa kod naručitelja (datum u knjizi ulazne pošte/urudžbeni zapisnik). Ukupan iznos prema konačnom obračunu može biti do 5 % viši od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom, što će biti određeno i u ugovora o javnoj nabavi radova, te u tom slučaju nije potrebno sklapanje dodatka tog ugovora.
Ponuditelj s kojim će se potpisati ugovor o javnoj nabavi mora biti suglasan, da vjerovnik ne može prenositi, ustupati, upućivati ili prodati svoju tražbinu i prava proistekla iz te tražbine trećoj osobi (novom vjerovniku) bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Nekažnjavanje:
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt i/ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćna osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti Izjavu (Izjava o nekažnjavanju). Izjavu daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta (ako je primjenjivo).
Napomena: prokurist nije osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Predložak Izjave je sastavni dio DZN-a (na ili sukladno obrascu – izjava dijela E ovog DZN-a).
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere gore navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz prethodnog stavka, naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta; ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili ne obuhvaćaju sva gore navedena kaznena djela, Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika.
Naručitelj može navedenu provjeru okolnosti primijeniti i u odnosu na podizvoditelje.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a); ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b).
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar zemlje sjedišta
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod; ili
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili Izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Ovim uvjetom gospodarski subjekt mora dokazati da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, a radi sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN br. 61/2011).
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, kojim dokazuju registriranu djelatnost u svezi s dijelom predmeta nabave, odnosno dijelom ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati prema navodu u zajedničkoj ponudi u smislu čl. 14. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – OUSRH).
Ako će dio ugovora ponuditelj dati u podugovor 1 ili više podizvoditelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se pojedinačno i za podizvoditelje te je u ponudi potrebno dostaviti dokumente kojima se dokazuje za podizvoditelja upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, kojim dokazuju registriranu djelatnost u svezi s dijelom predmeta nabave, odnosno dijelom ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati prema navodu iz Ponudbenog lista.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Popis ugovora o isporuci robe
Popis ugovora – Grupa 1:
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe vezanih uz predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.
Popis ugovora kao dokaz o urednoj isporuci roba obvezno sadrži:
— iznos ugovora,
— datum isporuke robe,
— naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN-a, popis kao dokaz o urednoj isporuci roba sadrži ili mu se prilaže:
— potvrda o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže:
— potvrdu o ispunjenom ugovoru izdanu od privatnog subjekta, u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u posljednje 3 godine uredno izvršio ugovore za isporuku robe istovjetne ili veće složenosti kao predmet ove nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od 2 650 000 HRK, s tim da za visokotemperaturni niskoprovjesni vodič s kompozitnom jezgrom iz navedene/ih potvrda o uredno ispunjenom ugovoru treba biti vidljivo sljedeće:
— podatak da je ukupna količina isporučenih vodiča minimalno jednaka ili veća količinama iz troškovnika za ovu grupu te da je visokotemperaturni niskoprovjesni vodič s kompozitnom jezgrom te da je isti,
— tehničkih karakteristika istih ili sličnih (primjerice istog tipa vodiča, ali drugog presjeka jezgre i/ili aluminijskog plašta) propisanim tehničkim uvjetima i specifikacijama iz dijela C i liste garantiranih tehničkih podataka iz dijela D. ovog DZN-a), za instalaciju/ugradnju sa svrhom izgradnje, zamjena i rekonstrukcija na prijenosnim nadzemnim vodovima (dalekovodima) naponskog nivoa 110 kV i više.
Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Predložak Popis ugovora za Grupu 1. je sastavni dio DZN-a (na ili sukladno obrascu – iz dijela F ovog DZN-a).
Obrazloženje uvjeta:
Naručitelj traži dokaze u svrhu utvrđivanja sposobnosti urednog izvršenja obveza gospodarskog subjekta prema drugoj ugovornoj strani jer želi sklopiti ugovor s iskusnim i pouzdanim ponuditeljem.
Također ukupna vrijednost izvršenih ugovora iz djelatnosti povezane s predmetom nabave koja treba biti najmanje jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave u ovom postupku, pokazatelj je da ponuditelj ima iskustva u djelatnosti koja je predmet ove nabave u opsegu koji je minimalno potreban za zadovoljenje zahtjeva naručitelja.
Za tražene potvrde od proizvođača vodiča i/ili ponuditelja, vezane za visokotemperaturni niskoprovjesni vodič s kompozitnom jezgrom, naručitelj iščitava nužne tehničke podatke koji jednoznačno definiraju vrstu robe, kao i njene tehničke značajke, što mu omogućava usporedbu sa traženom robom i njenim zahtijevanim tehničkim značajkama bitnim za ispunjenje predmet nabave te daje vidljivu vezu s predmetom nabave i ujedno osigurava ravnopravan položaj svih ponuditelja.
Iz sadržaja predmetnih potvrda proizvođača vodiča i/ili ponuditelja, naručitelj iščitava nužne tehničke podatke koji jednoznačno definiraju vrstu robe, kao i njene tehničke značajke, što mu omogućava usporedbu sa traženom robom i njenim zahtijevanim tehničkim značajkama bitnim za ispunjenje predmeta nabave te daje vidljivu vezu s predmetom nabave i ujedno osigurava ravnopravan položaj svih ponuditelja.
Popis ugovora – Grupa 2:
Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o isporuci robe vezanih uz predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini.
Popis ugovora kao dokaz o urednoj isporuci roba obvezno sadrži:
— iznos ugovora,
— datum isporuke robe,
— naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ZJN-a, popis kao dokaz o urednoj isporuci roba sadrži ili mu se prilaže:
— potvrda o ispunjenom ugovoru, izdanu ili potpisanu od naručitelja.
Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže:
— potvrdu o ispunjenom ugovoru izdanu od privatnog subjekta, u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.
Ovim dokazom sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u posljednje 3 godine uredno izvršio ugovore za isporuku robe istovjetne ili veće složenosti kao predmet ove grupe nabave u vrijednosti jednakoj ili većoj od 1 500 000 HRK, s tim da iz navedene/ih potvrda o uredno ispunjenom ugovoru treba biti vidljivo sljedeće:
— podatak da je ukupna količina isporučenih vodiča minimalno jednaka ili veća količinama iz troškovnika za ovu grupu te da su,
— tehničkih karakteristika istih ili sličnih propisanim tehničkim uvjetima i specifikacijama iz dijela C i liste garantiranih tehničkih podataka iz dijela D ovog DZN-a), za instalaciju/ugradnju sa svrhom izgradnje, zamjena i rekonstrukcija na prijenosnim nadzemnim vodovima (dalekovodima) naponskog nivoa 110 kV i više.
Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Predložak Popis ugovora za Grupu 2. je sastavni dio DZN-a (na ili sukladno obrascu – iz dijela F ovog DZN-a).
Obrazloženje uvjeta:
Naručitelj traži dokaze u svrhu utvrđivanja sposobnosti urednog izvršenja obveza gospodarskog subjekta prema drugoj ugovornoj strani, jer želi sklopiti ugovor s iskusnim i pouzdanim ponuditeljem.
Također ukupna vrijednost izvršenih ugovora iz djelatnosti povezane s predmetom nabave koja treba biti najmanje jednaka procijenjenoj vrijednosti nabave u ovom postupku, pokazatelj je da ponuditelj ima iskustva u djelatnosti koja je predmet ove nabave u opsegu koji je minimalno potreban za zadovoljenje zahtjeva naručitelja.

Za tražene potvrde od proizvođača vodiča i/ili ponuditelja, vezane za vodiče, uže tipa Al/Če i tipa Al/ACS nazivnog presjeka 240/40 mm2, naručitelj iščitava nužne tehničke podatke koji jednoznačno definiraju vrstu robe, kao i njene tehničke značajke, što mu omogućava usporedbu sa traženom robom i njenim zahtijevanim tehničkim značajkama bitnim za ispunjenje predmet nabave te daje vidljivu vezu s predmetom nabave, i ujedno osigurava ravnopravan položaj svih ponuditelja.

Iz sadržaja predmetnih potvrda proizvođača vodiča i/ili ponuditelja, naručitelj iščitava nužne tehničke podatke koji jednoznačno definiraju vrstu robe, kao i njene tehničke značajke, što mu omogućava usporedbu sa traženom robom i njenim zahtijevanim tehničkim značajkama bitnim za ispunjenje predmeta nabave te daje vidljivu vezu s predmetom nabave i ujedno osigurava ravnopravan položaj svih ponuditelja.
Opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete ponuditelja te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta:
Opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete ponuditelja te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta – Grupa 1:
Gospodarski subjekt mora biti osposobljen za aktivnosti upravljanja kvalitetom te mora dokazati da posjeduje sljedeće:
a) Važeći certifikat iz serije ISO 9001:2008 ili ekvivalent – Sustav kontrole kvalitete (Quality Management System) – Proizvođač vodiča treba biti certificiran i održavati sustav kontrole i osiguranja kvalitete sukladno ISO 9001 (ili ekvivalentu) u potpunosti tijekom kompletnog proizvodnog procesa te mora biti licenciran za proizvodnju visokotemperaturnog vodiča malog provjesa;
b) prjedlog plana osiguranja i kontrole kvalitete u pogledu rutinskih, tipskih i ostalih ispitivanja u skladu s traženim u točkama 2.2. i 2.3. iz dijela B ovog DZN-a;
c) priložiti sve tražene dokumente za vodič koji je predmet nabave (grupa 1.):
— rutinska, i
— tipska isptivanja.
Kojima dokazuje da je proizveo traženi visoko temperaturni vodič sukladan tehničkim specifikacijama iz dijela B ovog DZN-a, a koji je predmet nabave (grupa 1.).
Naručitelj će prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja kvalitetom. Naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja kvalitete izdane od tijela osnovanih u drugim državama.
Obrazloženje uvjeta:
Ispunjavanje ovog uvjeta osigurava/pruža dokaz naručitelju da je ponuditelj u mogućnosti uspješno upravljati kvalitetom za proizvodnju i prodaju vodiča, spojne i ovjesne opreme za visokonaponske vodove koji i jesu predmetom ovog postupka. Propisivanjem ovog dodatnog uvjeta naručitelj teži sklopiti posao s pouzdanim gospodarskim subjektom koji posjeduje sustav upravljanja kvalitetom certificiran i sukladan prema najboljoj praksi čime gospodarski subjekt pruža naručitelju dokaz o sigurnosti i znanju primjene potrebnih internih procesa za uspješno ispunjenje tražene obveze.
Opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete ponuditelja te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta – Grupa 2:
Ponuditelj mora dokazati da posjeduje sljedeće certifikate:
d) Važeći certifikat iz serije ISO 9001:2008 ponuditelja o sukladnosti gospodarskog subjekta s normama za osiguranjem kvalitete.
Naručitelj će prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja kvalitetom. Naručitelj će priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja kvalitete izdane od tijela osnovanih u drugim državama.
Obrazloženje uvjeta:
Ispunjavanje ovog uvjeta osigurava/pruža dokaz naručitelju da je ponuditelj u mogućnosti uspješno upravljati kvalitetom za proizvodnju i prodaju vodiča za visokonaponske vodove koji i jesu predmetom ovog postupka. Propisivanjem ovog dodatnog uvjeta naručitelj teži sklopiti posao s pouzdanim gospodarskim subjektom koji posjeduje sustav upravljanja kvalitetom certificiran i sukladan prema najboljoj praksi čime gospodarski subjekt pruža naručitelju dokaz o sigurnosti i znanju primjene potrebnih internih procesa za uspješno ispunjenje tražene obveze.
Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi:
Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi – Grupa 1:
Ponuditelj mora dostaviti:
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu Listu garantiranih tehničkih podataka (poglavlje D, podnaslov: D 1. Visokotemperaturni niskoprovjesni vodič s kompozitnom jezgrom (HTLS 320/40).) za robu za koju je ista zahtijevana. „‚Lista garantiranih tehničkih podataka‘” sastavni je dio tehničke specifikacije (dio B ovog DZN-a) i mora se popuniti kako slijedi:
— ponuditelj se treba pridržavati zahtjeva, podataka o konstrukciji i svih značajki danih u „Listi garantiranih tehničkih podataka” ili drugdje u ovim tehničkim uvjetima,
— u „‚Listi garantiranih tehničkih podataka‘” ponuditelj popunjava samo stupac „‚Ponuđeno‘”. Vrijednosti, koje upisuje ponuditelj, moraju biti garantirane vrijednosti,
— stupac „‚Traženo‘” u „‚Listi garantiranih tehničkih podataka‘” ne smije se ni u kojem slučaju mijenjati, bilo dodavanjem bilo promjenom podataka,
— svaka pozicija u „‚Listi garantiranih tehničkih podataka‘” treba biti popunjena,
— ponuditelj mora priložiti PLS-CADDTM wire file za vodič i ispunjena Tablica 1 iz t. 2.1. sa rezult. prorač.
Vrijednosti iskazane u Listama garantiranih tehničkih podataka trebaju biti potkrijepljene odgovarajućom tehničkom dokumentacijom kojom se dokazuju vrijednosti upisane u stupac „Ponuđeno” (primjerice izvadak iz kataloga proizvođača).
Uz navedeno ponuditelj mora priložiti PLS-CADDTM wire file za nuđeni vodič uz pisanu ovjeru proizvođača vodiča o odgovornosti za dane podatke. Dobiveni rezultat potrebno je unijeti u prazne ćelije u Tablici 1. – DV 110 kV – zahtjevi na maksimalni provjes vodiča nakon neelastičnog izduženja vodiča. Naručitelj neće prihvatiti robe tehničkih karakteristika različitih od vrijednosti koje su definirane u Listi garantiranih tehničkih podataka.
Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev javnog naručitelja mora potvrditi – Grupa 2:
Ponuditelj mora dostaviti:
Popunjene, potpisane i ovjerene Liste garantiranih tehničkih podataka (poglavlje D, podnaslovi D.2. i D.3.) za robu za koju su iste zahtjevane. „‚Liste garantiranih tehničkih podataka‘” sastavni su dio tehničke specifikacije i moraju se popuniti kako slijedi:
— ponuditelj se treba pridržavati zahtjeva, podataka o konstrukciji i svih značajki danih u „Listama garantiranih tehničkih podataka” ili drugdje u ovim tehničkim uvjetima,
— u „‚Listama garantiranih tehničkih podataka‘” ponuditelj popunjava samo stupac „‚Ponuđeno‘”. Vrijednosti, koje upisuje ponuditelj, moraju biti garantirane vrijednosti,
— stupac „‚Traženo‘” u „‚Listama garantiranih tehničkih podataka‘” ne smije se ni u kojem slučaju mijenjati, bilo dodavanjem bilo promjenom podataka,
— svaka pozicija u „‚Listama garantiranih tehničkih podataka‘” treba biti popunjena.
Vrijednosti iskazane u Listama garantiranih tehničkih podataka trebaju biti potkrijepljene odgovarajućom tehničkom dokumentacijom kojom se dokazuju vrijednosti upisane u stupac „Ponuđeno” (primjerice izvadak iz kataloga proizvođača).
Naručitelj neće prihvatiti robe tehničkih karakteristika različitih od vrijednosti koje su definirane u Listama garantiranih tehničkih podataka.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
3003-V-4/16
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije(osim za DSN)
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.2.2017 - 10:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 16.2.2017 - 10:00

Mjesto

Hrvatski operator prijenosnog sustava d. o. o. Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, HR-21000 Split, sala za sastanke, II. kat, soba br. 205.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:
28.12.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: