Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka čelične lučne podgrade

Datum objave: 21.02.2017. 12:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

952-1-1-63-3-18/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA D.D. SARAJEVO ZD RMU "ZENICA" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218116700000
Kontakt osoba Nurija Džuzdanović
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 242-861
Faks (032) 248-816
Elektronska pošta jnabavke-rmuze@hotmail.com
Internet adresa www.rmuzenica.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

čelična lučna podgrada


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Čelična lučna podgrada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44462000-6 Rudničke podgrade


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU „ZENICA“d.o.o.-Zenica, Stjepana Radića br.2, 72000 Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u iznosu od 1,5 % od procijenjene vrijednosti ugovora u KM bez PDV-a.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kopija aktuelnog Izvoda iz sudskog registra o registraciji poslovnih subjekata (datum izdavanja ne stariji od 3 mjeseca,
računajući od roka za dostavu ponuda).

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.4.2017.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20,00 KM sa PDV-om

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.4.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.4.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto U prostorijama ZD RMU "ZENICA" Zenica, Stjepana Radića br.2 Zenica
(potkrovlje direkcije).

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem.
Zainteresirani ponuđači su dužni dostaviti pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije koji mora da sadržava:
tačan naziv i adresu ponuđača, sa kontakt telefonima, e-mail-om i navođenjem kontakt osobe ponuđača, tačan naziv
predmeta nabavke, broj nabavke, broj objave na E – portalu Agencije za javne nabavke i način na koji će ugovorni organ
dostaviti tendersku dokumetaciju. Dokaz o uplati novčane naknade za otkup tenderske dokumentacije obavezno poslati kao
prilog Zahtjevu za otkup tenderske dokumentacije.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakim radnim danom u prostorijama JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU
„ZENICA“d.o.o.-Zenica, Stjepana Radića br.2, soba br.1/4 u periodu od 10.00-14.30 sati.
Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponuđači mogu preuzeti lično ili se ista može dostaviti poštom preporučeno sa
povratnicom ili elektronskom poštom u zaštičenom nepromjenljivom obliku.
Uplatu naknade za otkup tenderske dokumentacije vršiti na žiro račun broj: 1340100000187039
kod IK banka d.d. Zenica ili na blagajni Zavisnog društva.
Za sve eventualne tehničke nejasnoće kontakt osoba je g. Munir Halilović,gl.ing za proizvodnju, tel.broj: 032/401-000,
061/780-300, e-mail adresa: munir.halilovic.rmu@gmail.com


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Nurija Džuzdanović
Adresa Stjepana Radića 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (060) 319-6960
Faks (032) 248-816
Elektronska pošta jnabavke-rmuze@hotmail.com
Internet adresa www.rmuzenica.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU „ZENICA“d.o.o.-Zenica
UIN 4218116700000
Contact person Nurija Džuzdanović
Address Stjepana Radića 2
Postal code 72000 Zenica (bhp sa)
Municipality/City Zenica
Telephone (032) 242-861
Fax number (032) 248-816
Email address jnabavke-rmuze@hotmail.com
Website address www.rmuzenica.ba

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Exploration and extraction of coal and other solid fuels

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Mining struts

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 44462000-6 Mining struts

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Total quantity of the contract is defined in tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

7.4.2017.

III 2.c. The fee for the tender documents

Yes

III 2.c-1. Amount

20,00 KM with tax

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 10.4.2017. 12:00:00
Address and place JP EP BiH dd.-Sarajevo ZD RMU „ZENICA“d.o.o.-Zenica, Stjepana Radića br.2,
72000 Zenica

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

The Contracting Authority shall exchange information with suppliers/bidders only in written form.
Interested Bidder must submit a written request for exclusion of the tender documentation which must contain: official
name and address of the bidder, contact phone, e-mail address, contact person, title of the object of contract, number of
procurement, number of publication on E-portal of Public Procurement Agency, and manner in which Contacting Authority
shall submit the tender documentation.
Tender documentation can be obtained on working days from 9 to 15 o'clock, at the office building of JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o.-Zenica; Room No 1/I, address Stjepana Radića 2, Zenica;
Tender documentation interested Bidder may take personally or it may be submitted by registered mail or by electronic
mail in the protected fixed form.
Documentation can be obtained only by enclosing the proofs on payment of non-refundable fee:
1. in KM: on giro Account No. 1340100000187039 at IK bank d.d. Zenica, in favor of JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD
RMU „Zenica“ d.o.o.-Zenica, purpose- payment for the Tender documentation with No of procurement,
Or
2. At the box office of beneficiary: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o.-Zenica, adrress Stjepana
Radića 2, Zenica;
For all technical ambiguities contact person is Mr. Munir Halilovic, engineer for production, telephone: 032/401-000, e-mail
address: munir.halilovic@gmail.com;


ANNEX A


I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Nurija Džuzdanović
Address Stjepana Radića 2
Postal code 72000 Zenica (bhp sa)
Municipality/City Zenica
Telephone (060) 319-6960
Fax (032) 248-816
Email address jnabavke-rmuze@hotmail.com
Website

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
952-1-1-63-3-18/17
PODIJELI: