Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pokretanju postupka nabavke Službenih glasila KS, FBiH i BiH

Datum objave: 22.02.2017. 15:43 / Izvor: Akta.ba, 21.02.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:04/3-14-48/17-10

Ilijaš, 30.01.2017.godine

 

Na osnovu člana 18. stav (2) i člana 10. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14)- u daljem tekstu "Zakon", člana 57. Statuta općine Ilijaš, prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.20/09), Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke Službenh glasila KS, FBiH i BiH koje su izuzete od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama

 

Član 1.

Ovom Odlukom pokreće se postupak nabavke roba godišnje pretplate na Službena glasila KS, FBiH i BiH, printano i internet izdanje, što je u skladu sa članom 10. Zakona o javnin nabavkama izuzeto od primjene odredbi zakona.

 

Član 2.

Za realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke odobravaju se finansijska sredstva u iznosu do 1.280,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.500,00 KM sa uračunatim PDV-om,a koja su predviđena u Budžetu Općine Ilijaš za 2017.godinu, na budžetskoj poziciji br: 613916.

JRJN:22211100-3- Službene novine.

 

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOZENJE

Cijeneći da je predmet nabavke usluga oglašavanja u Službenom listt BiH u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama izuzeta iz primjene odredaba Zakona o javnim nabavkama, shodno monopolu koji ima ponuđač: JP NIO Službeni list BiH, Džemala Bijedića 39/III, 71 000 Sarajevo, ID broj: 4200226120002 to je utvrđeno da su ispunjene pretpostavke za donošenje odluke o realizaciji nabavke, te da je dostavljen prijedlog br: 04/3-14-48/17 od 09.01.2017. godine na donošenje odluke.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: