Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka uređaja za ispitivanje otpora izolacije sa pratećom opremom

Datum objave: 23.02.2017. 08:43 / Izvor: Akta.ba, 22.02.2017.

Broj: 1302-17

Banja Luka, 22.02.2017.

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU

UREĐAJA ZA ISPITIVANJE OTPORA IZOLACIJE SA PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE

„RAFINERIJE NAFTE BROD" A.D.

 

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka za potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, Vas poziva da dostavite ponude za niže navedeni aparat:

 

I Predmet

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku niže navedenog aparata:

 

1. Uređaj za ispitivanje otpora izolacije sa pratećom opremom ..... 1 KOM

Tip: METRISO 5000A

 

II Sadržaj tenderske dokumentacije

Sadržaj tenderske dokumentacije čini:

1. Javni poziv (ovaj obrazac);

2. Tehničke karakteristike traženog uređaja;

3. Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu.

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Tendera, i koji dostave pisanu potvrdu učešća najkasnije do 28.02.2017. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

Ponudu treba izraditi u dva dijela i to:

1) Komercijalna ponuda

2) Tehnička ponuda

 

1) - Komercijalni uslovi koii se traže (komercijalni dio ponude):

1. CIJENA: Cijenu iskazati u valuti KM/M ili EUR/JM, pojedinačno za svaku poziciju bez uračunatog PDV;

2. Vrijednost ponude izražena u valuti KM ili EUR bez uračunatog PDV

3. NAČIN PLAĆANJA: ŽIRALNO ILI DOZNAKOM (ino-dobavljači);

4. USLOVI PLAĆANJA: odloženo plaćanje 45 - 60 dana, bez učešća avansa, ili avans u visini do 30% vrijednosti ponude, sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. „Rafinerija nafte Brod" a.d. ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.

5. ROK ISPORUKE: najkraći mogući prema dispoziciji kupca;

6. USLOVI ISPORUKE: "DAP" Rafinerija nafte Brod a.d.;

7. VALIDNOST PONUDE: Najmanje 90 dana

 

2) - Kvalifikacioni uslovi (tehnički dio ponude);

1. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-maii i ime odgovornog lica;

2. Rješenje o registraciji pravnog subjekta (ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci);

3. Referenc listu za 2016. godinu, sa navedenim kontakt podacima najmanje 3 Vaša kupca;

4. Ukoliko ste predstavnici proizvođača čiju robu nudite, dostavite ugovor / ovlaštenje o zastupništvu;

5. Pisana izjava ponuđača o vremenu trajanja garancije na isporučenu robu (original);

6. Pisana izjava ponuđača da je upoznat sa činjenicom da roba neće biti istovarena u skladištu „Rafinerije nafte Brod" a.d. ukoliko je ne prati sva neophodna tehnička dokumentacija (original proizvođački certifikati i original certifikati o kvalitetu);

7. Pisana izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original);

8.Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu (original).

 

V Uputstvo ponuđaču

1) Ponuda treba da glasi na: „Rafinerija nafte Brod" a.d., Svetog Save 106, 74 450 Brod, Republika Srpska, BiH;

2) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod" a.d. će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

3) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

4) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama;

 

VI Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do: 28.02.2017. godine uključujući i 28.02.2017. do 16.00 časova, na e-mail adresu: borojevicb@optimagrupa.net

 

VII Podnošenje tenderskih ponuda

Ponuđači koji su zainteresovani za učešće na tenderu, mogu svoje ponude dostaviti na e-mail adresu: tenderi.nabavke@optimagrupa.net, zaključno sa 03.03.2017. godine, do 16.00h.

 

U ponudi navesti da se odnosi na: 113T/17 „PONUDA ZA ISPORUKU UREĐAJA ZA ISPITIVANJE OTPORA IZOLACIJE SA PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE „RAFINERIJE NAFTE BROD" A.D." - Javni poziv br. -17

 

VIII Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „Optima grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

IX Ostali uslovi

Optima grupa d.o.o., zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a ta kode proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

 

X Kontakt za dodatne informacije:

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Boris Borojević

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

Tel: +387 51 228 614

E-mail: borojevicb@optimagrupa.net

 

Prilog:

1. Tehničke karakteristike traženog uređaja;

2. Obrazac - Opšti podaci učesnika na tender;

 

Branka Jaćimović,

Načelnik Uprave za nabavku

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: