Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka i isporuka cjepiva za imunizaciju djece u Federaciji BiH te za cijepljenje po indikacijama za 2018. godinu

Datum objave: 07.12.2017. 16:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.12.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

908-1-1-24-3-17/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200735860007
Kontakt osoba Slaven Ravlija
Adresa Vukovarska 46
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 382-101
Faks (036) 382-116
Elektronička pošta s.ravlija@zzjzfbih.ba
Internet adresa www.zzjzfbih.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava za dodjelu ugovora o nabavi odnosno isporuci cjepiva za imunizaciju djece u Federaciji BiH te za cijepljenje po
indikacijama za 2018. godinu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabave su cjepiva za imunizaciju djece iz Programa obveznih cijepljenja na području Federacije BiH, cjepiva
za cijepljenje po indikacijama (protiv bolesti izazvanih bakterijom Streptoccocus pneumoniae, protiv bjesnoće i protiv
tetanusa), antiserum protiv ugriza europskih zmija, imunoglobulin protiv bjesnoće, kao i tuberkulina PPD za humanu
primjenu za 2018. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva
Dodatni predmet(i) 33651520-9 Imunoglobini
  33651510-6 Antiserumi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorno tijelo se kao korisnik Proračuna Federacije BiH obavezuje da će u roku od 15 dana od dana isporuke
fakture za predmetne robe poslati nalog za plaćanje ugovorene cijene, preko Federalnog ministarstva financija
(Jedinstveni račun Trezora), na račun izabranog ponuditelja.
Plaćanje se vrši preko Trezora u roku cca 90 dana od dana ispostavljanja fakture, po instrukcijama za plaćanje dostavljenim
na fakturi.
Avansno plaćanje nije dopušteno.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dato u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dato u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

15.1.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 16.1.2018. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.1.2018. 12:30:00
Adresa i mjesto Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Sarajevo, Maršala Tita 9 (sala za
sastanke na I katu)


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Aida Priganica
Adresa Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Sarajevo, Maršala Tita 9 (protokol ured
br. 5)
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 564-607
Faks (033) 564-602
Elektronička pošta a.priganica@zzjzfbih.ba
Internet adresa www.zzjzfbih.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 (ATC J07AN01) BCG

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

cjepivo protiv tuberkuloze

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

56000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

168000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb"ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 (ATC J07CA02) DTaP + IPV - difterija, tetanus, acelularni pertusis + inaktivni polio

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kombinirano monodozno cjepivo protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječje paralize

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

19000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

570000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 (ATC J07CA06) DTaP + IPV + Hib - difterija, tetanus, acelularni pertusis + inaktivni polio + hemofilus influence tip
b

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kombinirano monodozno cjepivo protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječje paralize i hemofilusa influence tip b

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

50000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 (ATC J07BC01) Hep B

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

monodozno dječje cjepivo protiv virusne žutice tip B

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

40000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

168000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 (ATC J07BD52) MRP

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

monodozno cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

30000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

420000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 (ATC J07AM51) dT - difterija, tetanus - pro adultis

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

cjepivo protiv difterije i tetanusa - formulacija za starije od sedam godina

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

26000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 (ATC J07AM51) DT- difterija, tetanus - pediatric

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

cjepivo protiv difterije i tetanusa-formulacija za djecu mlađu od sedam godina

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

3000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8 (ATC J07BF04) bOPV – oralno bivalentno tip 1 i 3 polio virusno cjepivo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

cjepivo protiv dječje paralize, oralno, bivalentno, živo, atenuirano

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

20000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9 (ATC J07BF03) IPV – inaktivirano oralno polio virusno cjepivo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

inaktivirano cjepivo protiv dječje paralize

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

400 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 (ATC J07AL52) Pneumokokno, polisaharidno konjugirano cjepivo za djecu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

cjepivo protiv bolesti koje izaziva bakterija Streptococcus pneumoniae

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

300 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11 (ATC V04CF01) PPD-tuberkulin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

pročišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 12 (ATC J07AM01) TT

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

cjepivo protiv tetanusa

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 13 (ATC J06AA03) Antiserum protiv otrova europskih zmija

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651510-6 Antiserumi

III Ukupna količina ili obim ugovora

300 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 14 (ATC J06BB05) HRIG (humani rabies imunoglobulin)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

imunoglobulin protiv bjesnoće, ljudski

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651520-9 Imunoglobini

III Ukupna količina ili obim ugovora

42000 i.j.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

84000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 15 (ATC J07BG01) Antirabično cjepivo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

cjepivo protiv bjesnoće

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Cjepiva

III Ukupna količina ili obim ugovora

750 doza

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.g.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište ugovornog skladištara i distributera cjepiva za potrebe Ugovornog tijela na adresi:
„PHOENIX Pharma“ d.o.o. Bijeljina, PJ Sarajevo, Ilidža-Vlakovo, Rogačići bb“INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name The Institute of Public Health of the Federation of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200735860007
Contact person dr.med.sc. Sanjin Musa for professional issues and Dijana Kežić, dipl.iur. for
administrative issues
Address Vukovarska 46
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 382-101
Fax number (036) 382-116
Email address s.ravlija@zzjzfbih.ba
Website address www.zzjzfbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Vaccines for Immunization in Federation of Bosnia and Herzegovina for 2018.

II 1.b. Description of the object of the contract

given in tender document


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products
33651600-4 Vaccines
Additional object(s) 33651520-9 Immunoglobulins
33651510-6 Antisera

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

given in tender document

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

15.1.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 16.1.2018. 12:00:00
Address and place Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Sarajevo, Maršala Tita 9 (protocol
room number 5)

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: