Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka medicinskih sredstava

Datum objave: 29.01.2018. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.01.2018.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

617-1-1-13-3-47/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU " DR MIROSLAV ZOTOVIĆ"
IDB/JIB 4400917770002
Kontakt osoba Neda Ignjatić
Adresa Slatinska 11
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-469
Faks (051) 348-469
Elektronska pošta javnenabavke@zotovicbl.org
Internet adresa www.zotovicbl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

41

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

121650,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.2.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.2.2018. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.2.2018. 12:30:00
Adresa i mjesto Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović",
Slatinska 11, 78000 Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1-Potrošni materijal za rad na aparatu EMNG „Medelec Synergy“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za rad na aparatu EMNG „Medelec Synergy“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23630,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2-Potrošni materijal za rad na aparatu za transkutanu oksimetriju i laser dopler „PeriFlux System 5000“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Potrošni materijal za rad na aparatu za transkutanu oksimetriju i laser dopler „PeriFlux System 5000“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3-Sistem crijeva za ispiranje kompatibilan sa aparatom za ultrazvučni debriman „Söring Sonoca 185“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sistem crijeva za ispiranje kompatibilan sa aparatom za ultrazvučni debriman „Söring Sonoca 185“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4-Provodni kabl kompatibilan sa aparatom za ultrazvučni debriman „Söring Sonoca 185“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Provodni kabl kompatibilan sa aparatom za ultrazvučni debriman „Söring Sonoca 185“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5-Komplet za obradu rane u svrhu pripreme za drenažu pomoću aparata „Atmos S 041 Wound“

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Komplet za obradu rane u svrhu pripreme za drenažu pomoću aparata „Atmos S 041 Wound“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6-Kese za sukciju, zapremine 1L

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kese za sukciju, zapremine 1L

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

650,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7-Maska za kiseonik sa odrasle sa cjevčicom dužine min. 180 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Maska za kiseonik sa odrasle sa cjevčicom dužine min. 180 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8-Podmetač, papirni, dvoslojni, perforirani, dimenzije min.55cmx80m

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Podmetač, papirni, dvoslojni, perforirani, dimenzije min.55cmx80m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9-Aspiracioni set, tip Yankauer-kanila 6 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Aspiracioni set, tip Yankauer-kanila 6 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10-Benzin medicinski

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Benzin medicinski

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11-Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12-Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, tupo-šiljate, dužine 14-17 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravne, tupo-šiljate, dužine 14-17 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 13-Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, savijene, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze hirurške, od nerđajućeg medicinskog čelika, savijene, šiljato-šiljate, dužine 14-17 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 14-Makaze za zavoj po Listeru, od nerđajućeg medicinskog čelika, dužina 18 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Makaze za zavoj po Listeru, od nerđajućeg medicinskog čelika, dužina 18 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 15-Hvtaljka po Kocheru, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Kocheru, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3750,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 16-Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 14 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1150,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 17-Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 16 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Peanu, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 16 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1850,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 18-Hvtaljka po Maier-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 260-270 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hvtaljka po Maier-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, ravna, dužina 260-270 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 19-Kliješta po Magill-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, za odrasle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kliješta po Magill-u, od nerđajućeg medicinskog čelika, za odrasle

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

750,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 20-Instrument za ukljanjanje hirurških staplera kopči, od nerđajućeg medicinskog čelika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Instrument za ukljanjanje hirurških staplera kopči, od nerđajućeg medicinskog čelika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 21-Kašika oštra-kireta po Volkmann-u

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kašika oštra-kireta po Volkmann-u

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 22-Neurološki čekić, promjer glave 1,0-1,5 cm, sa iglicom za ispitivanje senzibilnosti dodira, od
nerđajućeg čelika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Neurološki čekić, promjer glave 1,0-1,5 cm, sa iglicom za ispitivanje senzibilnosti dodira, od nerđajućeg
čelika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 23-Neurološki čekić, promjer glave 2,0-4,0 cm, sa iglicom za ispitivanje senzibilnosti dodira, od
nerđajućeg čelika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Neurološki čekić, promjer glave 2,0-4,0 cm, sa iglicom za ispitivanje senzibilnosti dodira, od nerđajućeg
čelika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 24-Neurološka lampica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Neurološka lampica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 25-Otoskop sa najmanje tri nastavka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Otoskop sa najmanje tri nastavka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 26-Inhalator kompresorski

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Inhalator kompresorski

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

350,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 27-Usnici za spirometar, kompatibilni sa spirometrom MiniSpir

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usnici za spirometar, kompatibilni sa spirometrom MiniSpir

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 28-Usnici za spirometar kompatibilni sa spirometrom Cosmed

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usnici za spirometar kompatibilni sa spirometrom Cosmed

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 29-Zavoj za fiksiranje, elastični

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zavoj za fiksiranje, elastični

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6100,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 30-EKG trake, dimenzija 210x150x200 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

EKG trake, dimenzija 210x150x200 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

450,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 31-Igla promjera 3 mm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Igla promjera 3 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 32-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP)
3/0, dužina konca 70-80 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP) 3/0,
dužina konca 70-80 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 33-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP)
2/0, dužina konca 85-95 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP) 2/0,
dužina konca 85-95 cm, tip igle-kožna, veličina igle 35-40 mm, jedna igla, zakrivljenost igle 3/8 kruga

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 34-Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP)
2, dužina konca min. 6x60cm, bez igle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni monofilamentni neobloženi poliamidni hirurški konac, debljina konca (USP) 2,
dužina konca min. 6x60cm, bez igle

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

150,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 35-Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 2,
dužina konca min. 1x150 cm, bez igle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 2, dužina konca
min. 1x150 cm, bez igle

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

250,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 36-Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 5,
dužina konca min. 1x150 cm, bez igle

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski neresorptivni upredeni obloženi poliestarski hirurški konac, debljina konca (USP) 5, dužina konca
min. 1x150 cm, bez igle

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

260,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 37-Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 3/0, dužina
konca 70-80 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 3/0, dužina konca 70-80
cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

360,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 38-Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 2/0, dužina
konca 70-80 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 2/0, dužina konca 70-80
cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

850,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 39-Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 0, dužina konca
70-80 cm

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sintetski srednjeresorptivni upredeni obloženi hirurški konac, debljina konca (USP) 0, dužina konca 70-80 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

610,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 40-Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Hemostatska resorptivna želatinozna spužvica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka ZavodaANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 41-Koštani vosak

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Koštani vosak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

260,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Služba za medicinsko snadbijevanje i apoteka Zavoda

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: