Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje VII vanredne Skupštine

Datum objave: 08.01.2020. 08:47 / Izvor: Oslobođenje, 08.01.2020.

Na osnovu člana 232. Zakona o privrednim društvima ( « Službene novine Federacije BiH broj: 81/15 " ), člana 68. Statuta Dioničkog društva "City Park" Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju VII van-redne Skupštine dioničara broj: NO-Ob20 od 07.01.2020. godine. Nadzorni odbor "City Park" Dioničko društvo za trgovinu i usluge Sarajevo, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VII VANREDNE SKUPŠTINE C1TY PARK D.D. SARAJEVO

 

I Saziva se VII vanredna Skupština dioničara ( Ih. PARK d.d. Sarajevo koja će se održati dana 23.01.2020. godine ( četvrtak ) u sjedištu "City Park" Dioničko društvo za trgovinu i usluge Sarajevo, u Sarajevu, u ul. M.M. Bašeskije br. 5, sa početkom u 14:00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:

- predsjednika Skupštine

- dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva - Predsjednika Nadzornog odbora Društva,

3. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Društva.

 

II Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica imaju pravo u pisanoj formi predložiti pitanja i prijedloge odluka za Skupštinu 8 ( osam) dana od dana objavljivanja obavještenja.

 

III Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani na Listu dioničara privrednog društva City park d.d. Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji predhodi tom roku ako on pada u neradni dan.

 

IV Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba.

Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

 

V Dioničar, odnosno punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju na Skupštini Društva obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine Društva u pisanom obliku podnijeti Odboru za glasanje, koji je imenovan Odlukom Nadzornog odbora broj: NO-07/20 od 07.01.2020. godine, prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva.

 

VI Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Društva daje se nakon objavljivanja ovog obavještenja, u obliku pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima. Punomoćnik je dužan uz prijavu za učešće u radu i odlučivanje na Skupštini Društva priložiti punomoć, a ukoliko punomoć nije dostavljena u orginalu, orginal se dostavlja na dan održavanja Skupštine Društva.

 

VII Glasanje na Skupštini Društva vrši se putem glasačkih listića koji sadrži: ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

 

VIII Prijava se podnosi neposredno ili preporučeno poštom na adresu " City Park" Doničko društvo za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. M.M. Bašeskije br. 5, Sarajevo, sa naznakom " Odbor za glasanje na Vll vanrednoj Skupštini City Park d.d. Sarajevo".

 

IX Uvid u isprave i materijale za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva kod Sekretara Društva.

 

Kontakt telefon broj: 062/733-725

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mulić-Brković Adela

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: