Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje vanredne XLV (četerdesetpete) Skupštine BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća

Datum objave: 26.05.2023. 09:01 / Izvor: Oslobođenje, 26.05.2023.

Na osnovu člana 229. stav 2., a sukladno članu 230. stav 1., i na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima FBiH (Službene novine FBiHbroj: 81/15,75/21), člana 113. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora „Bags-Energotehnika" dd. Vogošća o sazivanju XLV (četerdesetpete) Skupštine Društva broj: 100-12 /22 od 23.12.2022. godine, donesene na XVIII sjednici Nadzornog odbora, održanoj 23.12.2022. godine, Nadzorni odbor „BAGS-Energotehnika" d.d. Vogošća objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VANREDNE, XLV (četerdesetpete) SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ,,BAGS-ENERGOTEHNIKA" D.D. VOGOŠĆA

 

I.   Vanredna četerdeset i peta (XLV) Skupština „Bags-Energotehnika" d.d Vogošća, će se održati dana, 09.06.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u velikoj sali, J3ags-Energotehnika" d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb, Vogošća. Radom Skupštine će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa, a skupština će većinom glasova prisutnih dioničara izabrati predsjednika Skupštine, ovjerivače zapisnika, zapisničara i odbor za glasanje. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine:

1.1.Verifikacija Odbora za glasanje;

1.2.Izbor predsjedavajućeg Skupštine, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara;

2.Usvajanje zapisnika sa XLIV (četerdesetčetvrte) Skupštine Društva;

3.Razrješenje člana nadzoronog odbora;

4.Izbor člana nadzornog odbora;

5.Izbor vanjskog revizora Društva za 2022.godinu;

II. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red, kao i zamjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

III Skupštini mogu prisustvovati dioničari i punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, zajedno sa kopijom isprave za ličnu identifikaciju, neposredno ili preporučenom poštom na gore navednu adresu.

Podnosiocu prijave Odbor za za glasanje izdaje potvrdu o učešću na Skupštini.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredo, preporučenom poštanskom poštiljkom, faksom ili e-mailom (na adresu: „Bags-Energotehnika" d.d. Vogošća, ul. Igmanska bb Vogošća, sa naznakom za četerdeset i petu (XLV) Skupštinu Društva; faks broj: 033/432-611; e-mail: bags.energotehnika@gmail.com). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, ul. Igmanska bb Vogošća. Podnosilac prijave je dužan uz prijavu predložiti i/ ili dostaviti svoj identifikacioni dokument.

Dioničar odnosno punomoćnik dioničara dužan je predati potvrdu o registraciji uz predočenje lične iskaznice Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak održavanja Skupštine.

 

IV Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Učešće u radu i odučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg ineresa dioničara - vlastodavaca.

V Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registovanoradi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisanje izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavaca i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično, putem pošte, faksom ili e-mailom, najkasnije u roku utvrđenom za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

Punomoć prestaje ako se dioničar - vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini sa izričito iskazanom namjerom da lično glasa; izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od dioničara - vlastodavca, sa učinkom od dana dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara - vlastodavca.

 

VI Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva, ul. Igmanska bb Vogoća, izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

VH Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva ili poštom na adresu: „Bags-Energotehnika" d.d.,ul. Igmanska bb Vogoća ili na faks broj: 033/432-611.

 

VIII Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska na Skupštinu.

 

Nadzorni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: