Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sazivanje Skupštine dioničara Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

Datum objave: 29.05.2023. 10:30 / Izvor: Oslobođenje, 29.05.2023.

Na osnovu člana 35. Statuta Raiffeisen BANK ddBosna i Hercegovina, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Banke od 26.05.2023. godine, Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

 

I

Skupština dioničara Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Banka) saziva se za dan 22.06.2023. godine, sa početkom u 09,00 sati.

Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u prostorijama Banke u Sarajevu, Zmaja od Bosne bb, sala za sastanke, 10. sprat.

 

II

Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1.Izbor radnih tijela Skupštine

a)Predsjednika Skupštine

b)Dva ovjerivača zapisnika

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

3.Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022. godinu sa izvještajem Internog i Vanjskog revizora, Nadzornog odbora (sa samoprocjenom Nadzornog odbora kao cjeline) i Odbora za reviziju Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

4.Donošenje Odluke o rasporedu dobiti po završnom računu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina 2a 2022. godinu

5.Donošenje Odluke o rasporedu zadržane dobiti, raspoložive za raspodjelu, po završnom računu Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2022. godinu

6.Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog modela, politike i strategije Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za period 2023.-2025. godine

7.Donošenje Odluke o usvajanju Programa i plana upravljanja kapitalom sa planom kapitala za trogodišnji period 2023. - 2025. godine Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina

8.Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja (Budžeta) Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2023. godinu

9.Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina za 2022. godinu

10.Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom

11.Informisanje Skupštine u smislu člana 70. stav 1. Zakona o bankama

12.Donošenje Odluke o odobravanju Statuta Raiffeisen Capital a.d. Banja Luka.

 

III

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

IV

Pravo glasa na redovnoj Skupštini Banke ima dioničar koji je na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine bio upisan 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 50% ukupnog broja dionica s pravom glasa.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su Odboru za glasanje, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, podnijeli prijavu za učešće u njenom radu i odlučivanju.

Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom na adresu Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, putem faksa broj 033/287 304 ili e-maila info.rbbh@raiffeisengroup.ba .

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa dioničara -vlastodavca vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila, najkasnije u roku koji je određen za prijavu dioničara za učešće u radu Skupštine. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati original punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini.

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Banke.

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u materijale može se izvršiti u Sekretarijatu Banke u ulici Zmaja od Bosne bb, svakog radnog dana od 8:00-16:00.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: